Imprint

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37,
831 04 Bratislava

Telefon: 0850-850-123

E-mail: [email protected]
Internet: www.toitoidixi.sk

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33116/B
IČO: 36 383 074
DIČ: 2020097805
IČ DPH: SK2020097805

Generálny riaditeľ:
Jozef Szabo

Ochrana údajov: 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, poskytovania informácií, žiadostí alebo sťažností, môžete sa obrátiť priamo na tieto kontakty, na ktorých je vám k dispozícii náš tím.

E-mail: [email protected]
Telefon: 0850 850 123

Vymedzenie zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah

Obsah týchto webových stránok/tejto webovej stránky bol pripravený a zostavený s veľkou starostlivosťou. Nemôžeme však prevziať žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Podľa platných zákonov sme ako poskytovateľ služieb zodpovední za vlastný obsah týchto webových stránok podľa všeobecne platných právnych predpisov. Podľa platných zákonov však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie pochádzajúce od tretích strán ani vyhľadávať náznaky nezákonnej činnosti. Všeobecné zákonné povinnosti na odstránenie alebo zablokovanie prístupu k údajom/informáciám tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť za ne však vzniká až odo dňa získania vedomosti o konkrétnom porušení zákona. Obsah odstránime okamžite po tom, ako sa o takomto porušení zákona dozvieme.

Zodpovednosť za odkazy

Naša stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, nad ktorými nemáme kontrolu. Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných webových stránok je v každom prípade zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Prepojené webové stránky boli pred poskytnutím odkazov skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Pri poskytovaní odkazov nebol identifikovaný žiadny nezákonný obsah. Priebežné monitorovanie obsahu prepojených webových stránok však predstavuje neprimeranú záťaž, ak neexistujú konkrétne náznaky nezákonnosti. Takéto odkazy odstránime okamžite po zistení akéhokoľvek porušenia právnych predpisov.

Autorské práva

Obsah a dielo, ktoré na týchto webových stránkach poskytuje prevádzkovateľ webovej stránky, sa riadi slovenským autorským právom. Reprodukcia, úprava, šírenie a akákoľvek forma použitia/využitia materiálu chráneného autorským právom je bez písomného súhlasu autora alebo tvorcu zakázaná. Sťahovanie a kopírovanie z tejto webovej stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Akýkoľvek obsah na tejto stránke, ktorý nevytvoril prevádzkovateľ, sa poskytuje bez porušenia práv tretích strán. Obsah tretích strán je ako taký výslovne označený. Žiadame vás, aby ste nás informovali o akomkoľvek porušení autorských práv, o ktorom by ste sa napriek tomu dozvedeli. Takýto obsah odstránime okamžite po tom, ako sa dozvieme o akomkoľvek porušení právnych predpisov.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty