V KONTAJNEROCH JE ZAKÁZANÉ
 • Akékoľvek fajčenie
 • Manipulovať s ohňom
 • Mechanické poškodzovanie
 • Zasahovanie do elektroinštalácie
 • Popisovanie, lepenie, natieranie

ZÁSADY MANIPULÁCIE S KONTAJNEROM

 1. V kontajneri je prísne zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

 2. Vo vnútri kontajneru a na streche je zakázané skladovať horľavé a prchavé látky, palivá, farby, lepidlá, rozpúšťadlá a akékoľvek chemické látky.

 3. Kontajner nie je určený na skladovanie a nesmú sa v ňom skladovať stavebné materiály, prístroje a náradia.

 4. Do kontajnera je zakázané inštalovať a používať plynové, elektrické a topné spotrebiče, ktoré by mohli spôsobiť požiar, alebo poškodenie kontajneru (varné dosky, ohrievače, reflektory, stavebné prístroje, agregáty, kotle, čerpadlá atď.)

 5. Do stien, do stropu a podlahy kontajneru je zakázané robiť otvory, skrutkovať či zatĺkať do nich akékoľvek predmety.

 6. Na kontajner je zakázané nanášať akékoľvek náterové hmoty, anorganické rozpúšťadlá a lepiť tapety, predmety či iné dekorácie.

 7. V kontajneri je zakázané zasahovať do elektroinštalácie, do konštrukcie stien, konštrukčných rámov a vonkajšieho plášťu.

 8. Nájomca je povinný vykonávať bežnú údržbu a výmenu žiaroviek a žiarivkových trubíc, a to len pri dodržaní zásad bezpečnosti práce.

 9. Počas celej doby nájmu preberá nájomca zodpovednosť za technický stav kontajneru a odstraňovanie porúch. Akékoľvek odstraňovanie porúch na elektroinštalácii a vodoinštalácii smie vykonávať len pracovník s odbornou kvalifikáciou.

 10. Elektro pripojenie kontajneru smie vykonávať len pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou poverený nájomcom.

 11. Elektrické výhrevné teleso smie byť pripojené iba do zásuvky, ktorá je pre daný účel označená štítkom. El. výhrevné teleso je zakázané zakrývať alebo na ňom sušiť odev a pod. Pri umiestnení akýchkoľvek predmetov do blízkosti El. výhrevného telesa je potrebné dodržať minimálnu bezpečnú vzdialenosť.

 12. Elektro pripojenie do rozvodovej siete musí byť prevedené zodpovedajúcim káblom a istením tohto káblu. Musí byť ochránený hlavne pred mechanickým poškodením, a to polohou alebo zodpovedajúcou mechanickou ochranou. Napojenie na prívodný kábel je uskutočnené v inštalačnej skrinke, ktorá býva spravidla umiestnená v blízkosti rozvádzača vnútornej inštalácie.

 13. Každý kontajner musí byť riadne uzemnený. To sa vykonáva spravidla tyčovým zemničom alebo pripojením na doterajší zemnič (uzemnenie staveniskového rozvádzača a pod.)

 14. Sanitárny kontajner s bojlerom, alebo prietokovým ohrievačom môže byť elektricky pripojený až po napustení (natlakovaní) vodou!

 15. V zimných mesiacoch je v kontajneroch treba chrániť proti zamrznutiu prívody vody a elektriny, vodovodné, odpadové a odvodové potrubie a zariadenia.

 16. Pred vrátením kontajnerov prenajímateľovi je nutné vypustiť vodu z bojleru i vodovodných rozvodov.

 17. Pri dlhodobom používaní kontajneru je nutná kontrola a čistenie strechy, vrátane dažďových zvodov, ktoré sú v rohoch modulu. Na strechu kontajnera je zakázané ukladať a skladovať akékoľvek predmety.

 18. S kontajnerom je zakázáné manipulovať inak ako pomocou žeriavu, hydraulickej ruky, alebo zdvíhacím zariadením na to určeným a to pri dodržaní platných predpisov týkajúcich sa prác so žeriavom a zdvíhacím zariadením.

 19. Počas celého obdobia nájmu musí nájomca zabezpečiť, aby kontajner vždy stál na pevnom podklade, základoch a vo vodorovnej polohe. (napríklad betónové panely).

 20. Kontajner musí mať po celú dobu trvania nájomného vzťahu štítky a marketingové označenia prenajímateľa, ktoré nesmú byť odstránené, prípadne ich čitateľnosť inak znemožnená.

_ _ _ _ _ _

Širšie znenie podmienok prenájmu kontajnerov je zakotvené v dokumente „Všeobecné obchodné podmienky prenájmu kontajnerov a mobilného oplotenia“, ktorý je súčasťou zmluvy o prenájme.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Späť na ponuku kontajnerov – – – –>
Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty