Pravidlá pre ochranu a spracovanie údajov

Prehľad ochrany údajov

Všeobecné informácie.

Nasledujúce informácie vám poskytnú prehľadný prehľad o tom, čo sa bude diať s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú stránku. Pojem "osobné údaje" zahŕňa všetky údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov, ktoré sme priložili pod túto kópiu.

Zaznamenávanie údajov na tejto webovej lokalite.

Kto je zodpovednou stranou za zaznamenávanie údajov na tejto webovej lokalite (t. j. "prevádzkovateľ")?

Údaje na tejto webovej lokalite spracúva prevádzkovateľ webovej lokality, ktorého kontaktné údaje sú k dispozícii v časti "Informácie vyžadované zákonom" na tejto webovej lokalite.

Ako zaznamenávame vaše údaje?

Vaše údaje zhromažďujeme v dôsledku toho, že nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad informácie, ktoré zadáte do nášho kontaktného formulára.

Ostatné údaje zaznamenávajú naše IT systémy automaticky alebo po vašom súhlase s ich zaznamenávaním počas návštevy webovej lokality. Tieto údaje zahŕňajú predovšetkým technické informácie (napr. webový prehliadač, operačný systém alebo čas, kedy bola stránka navštívená). Tieto informácie sa zaznamenávajú automaticky pri vašom prístupe na túto webovú lokalitu.

Na aké účely používame vaše údaje?

Časť informácií sa vytvára na zaručenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vašeho používania webovej lokality.

Aké máte práva, pokiaľ ide o vaše údaje?

Máte právo kedykoľvek získať informácie o zdroji, príjemcoch a účeloch vašich archivovaných osobných údajov bez toho, aby ste museli platiť poplatok za takéto zverejnenie. Máte tiež právo požadovať opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať, čo bude mať vplyv na všetky budúce spracovania údajov. Okrem toho máte právo požadovať, aby sa spracovanie vašich údajov za určitých okolností obmedzilo. Okrem toho máte právo zaregistrovať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

V prípade otázok týkajúcich sa tejto alebo iných otázok súvisiacich s ochranou údajov nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na adrese zverejnenej v časti "Informácie vyžadované zákonom" na tejto webovej lokalite.

Analytické nástroje a nástroje poskytované tretími stranami

Existuje možnosť, že pri návšteve tejto webovej stránky budú štatisticky analyzované vaše vzory prehliadania. Takéto analýzy sa vykonávajú predovšetkým pomocou tzv. analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov nižšie. 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Internetová stránka: toitoi.sk (ďalej iba Táto stránka/Tieto stránky alebo Táto internetová stránka/Tieto internetové stránky a pod.).

Prevádzkovateľ služby: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava IČO: 36 383 074 (Ďalej len Poskytovateľ).

Užívateľ: Návštevník Tejto internetovej stránky.

Kontakty: Zoznam kontaktov nájdete na tejto stránke.

V prípade žiadosti o export alebo vymazanie osobných údajov nás môžete kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle 0850 850 123 alebo mailom na [email protected].
 

Zákonné predpoklady

TOI TOI & DIXI, s.r.o. bude v prípade sprostredkovaných, príp. zverejnených údajov na webových stránkach postupovať s ohľadom na platné zákonné predpisy EÚ a predpisy slovenského zákona o ochrane osobných údajov.

Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov.

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Preto s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými informáciami a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri každom použití tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje zahŕňajú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujeme, ako aj účely, na ktoré tieto údaje používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa tieto informácie zhromažďujú.

Týmto vás upozorňujeme, že prenos údajov prostredníctvom internetu (t. j. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môže byť náchylný na bezpečnostné nedostatky. Nie je možné úplne ochrániť údaje pred prístupom tretích strán.

Informácie o zodpovednej strane (v GDPR označovanej ako "správca").

Správcom spracúvania údajov na tejto webovej lokalite je:

TOI TOI & DIXI Group GmbH
Halskestraße 38
D - 40880 Ratingen

Tel: +49 (0)800 - 555 989 000
E-mail: [email protected]

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Doba uchovávania.

Pokiaľ v týchto zásadách ochrany osobných údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje zostanú u nás, kým neprestane platiť účel, na ktorý boli zhromaždené. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); v druhom prípade sa vymazanie uskutoční po tom, ako tieto dôvody prestanú platiť.

Poverenie osoby pre ochranu údajov v súlade so zákonom.

V našej spoločnosti sme vymenovali úradníka pre ochranu údajov.

Concepture GmbH
Erlenstraße 13
D - 77815 Bühl

Tel: + 49 (0) 7223-808479-0
E-mail: [email protected]

Informácie o prenose údajov do USA.

Naša webová stránka používa najmä nástroje od spoločností so sídlom v USA. Keď sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje sa môžu prenášať na servery týchto spoločností v USA. Musíme upozorniť, že USA nie sú bezpečnou treťou krajinou v zmysle právnych predpisov EÚ o ochrane údajov. Americké spoločnosti sú povinné poskytnúť osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že americké orgány (napr. tajné služby) môžu vaše údaje spracúvať, vyhodnocovať a trvalo uchovávať na amerických serveroch na účely monitorovania. Na tieto činnosti spracovania nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov.

Široký rozsah operácií spracovania údajov je možný len na základe vášho výslovného súhlasu. Takisto môžete kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám už udelili. Tým nie je dotknutá zákonnosť akéhokoľvek zhromažďovania údajov, ku ktorému došlo pred vaším odvolaním.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch; právo namietať proti priamej reklame (článok 21 GDPR).

V PRÍPADE, ŽE SA ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ZÁKLADE ČL. 6 ODDIEL 1 LIT. E ALEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ JEDINEČNEJ SITUÁCIE. TO SA VZŤAHUJE AJ NA AKÉKOĽVEK PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. NA URČENIE PRÁVNEHO ZÁKLADU, NA KTOROM JE ZALOŽENÉ AKÉKOĽVEK SPRACOVANIE ÚDAJOV, SI PREČÍTAJTE TOTO VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV. AK PRIHLÁSITE NÁMIETKU, NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE, POKIAĽ NEBUDEME MÔCŤ PREDLOŽIŤ PRESVEDČIVÉ DÔVODY HODNÉ OCHRANY NA SPRACÚVANIE VAŠICH ÚDAJOV, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK ÚČELOM SPRACÚVANIA JE UPLATNENIE, VÝKON ALEBO OBHAJOBA PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 1 GDPR).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY. TO SA VZŤAHUJE AJ NA PROFILOVANIE V ROZSAHU, V AKOM JE SPOJENÉ S TAKOUTO PRIAMOU REKLAMOU. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 2 GDPR).

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte, v ktorom majú obvyklé bydlisko, pracovisko alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. Právo podať sťažnosť platí bez ohľadu na iné správne alebo súdne konania, ktoré sú k dispozícii ako právne prostriedky nápravy.

Právo na prenosnosť údajov.

Máte právo požadovať, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali všetky údaje, ktoré automaticky spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, a to v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Ak by ste požadovali priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa to len vtedy, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL a/alebo TLS.

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad objednávok alebo dopytov, ktoré nám ako prevádzkovateľovi webovej stránky zasielate, táto webová stránka používa šifrovací program SSL alebo TLS. Šifrované spojenie rozpoznáte podľa toho, či sa adresný riadok prehliadača prepne z "http://" na "https://", a tiež podľa zobrazenia ikony zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Šifrované platobné transakcie na tejto webovej lokalite.

Ak ste povinní zdieľať s nami svoje platobné informácie (napr. číslo účtu, ak nám udelíte oprávnenie na inkaso z vášho bankového účtu) po tom, ako ste s nami uzavreli zmluvu založenú na poplatkoch, tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb.

Platobné transakcie využívajúce bežné spôsoby platenia (Visa/MasterCard, inkaso z vášho bankového účtu) sa spracúvajú výlučne prostredníctvom šifrovaných spojení SSL alebo TLS. Šifrované spojenie rozpoznáte podľa toho, či sa adresný riadok prehliadača prepne z "http://" na "https://" a tiež podľa vzhľadu ikony zámku v riadku prehliadača.

Ak je komunikácia s nami šifrovaná, tretie strany nebudú môcť čítať platobné informácie, ktoré nám poskytnete.

Informácie o údajoch, ich oprava a vymazanie.

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kedykoľvek požadovať informácie o svojich archivovaných osobných údajoch, ich zdroji a príjemcoch, ako aj o účele spracovania vašich údajov. Môžete mať tiež právo na opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ak máte otázky týkajúce sa tejto témy alebo akékoľvek iné otázky týkajúce sa osobných údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v časti "Informácie vyžadované zákonom".

Právo požadovať obmedzenia spracovania.

Máte právo požadovať uloženie obmedzení, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v časti "Informácie vyžadované zákonom". Právo požadovať obmedzenie spracovania sa uplatňuje v nasledujúcich prípadoch:

Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, tieto údaje – s výnimkou ich archivácie – sa môžu spracúvať len na základe vášho súhlasu alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických alebo právnických osôb alebo z dôležitých dôvodov verejného záujmu, ktoré uvádza Európska únia alebo členský štát EÚ.

Odmietnutie nevyžiadaných e-mailov.

Týmto vyjadrujeme nesúhlas s použitím kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s povinnými údajmi, ktoré je potrebné uviesť v časti "Informácie vyžadované zákonom", na zasielanie propagačných a informačných materiálov, o ktoré sme výslovne nepožiadali. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej stránok si vyhradzujú výslovné právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania propagačných informácií, napríklad prostredníctvom SPAM správ.

Súhlas používateľa s použitím údajov.

1. Aby bolo s užívateľom možné uzavrieť v prípade objednávky služby alebo kúpe tovaru zmluvu o prenájme alebo kúpno-predajnú zmluvu, je užívateľ povinný poskytnúť prevádzkovateľovi nevyhnutné osobné údaje potrebné pre uzavretie tejto zmluvy.

2. Užívateľ má právo súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

3. Prevádzkovateľ môže osobné údaje naďalej uchovávať a spracovávať, pokiaľ existuje legálna povinnosť takéto údaje uchovávať a spracovávať.

4. Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje vo forme Cookies uložených v internetovom prehliadači užívateľa na zlepšenie poskytovaných služieb alebo pri analýze výsledkov.

5. Užívateľ má možnosť zastaviť použitie Cookies a tým pádom možnosť na zrušenie jeho odoslania na server v prípade opätovnej požiadavky servera. Viac informácií o Cookies nájdete v sekcii Cookies.

6. Tieto internetové stránky sa menia a udržiavajú spolu s externými poskytovateľmi služieb. V niektorých prípadoch môžu dostať poskytovatelia prístup aj k otvoreným údajom. Predtým sú zaviazaní k tomu, aby získané údaje použili výhradne podľa pokynov a pre potreby úprav a po ukončení prác ich vymazali.

7. Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom elektronických médií a internetu.

8. V prípade úniku alebo krádeže osobných údajov je prevádzkovateľ povinný informovať Úrad na ochranu osobných údajov, maximálne do 72 hodín od zistenia úniku.
 

Vysvetlenie pojmu „osobný údaj“ a jeho použitie.

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe a prevádzkovateľ je schopný na základe tejto informácie fyzickú osobu identifikovať.

Základné osobné a identifikačné údaje.

Údaje potrebné k uzavretiu a plneniu uzavretej kúpno-predajnej zmluvy. V prípade jednorázového predaja môže byť rozsah osobných údajov zúžený na základné osobné údaje. Užívateľ je povinný vyplniť len osobné údaje označené hviezdičkou a popisom „Povinné“.

Príklady osobných údajov, ktoré môžu byť vyžadované v prípade konkrétnych formulárov alebo objednávok.

Právo na informácie, vymazanie, upravenie spracovaných a uchovaných osobných údajov.

Užívateľ má nárok na výpis svojich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva, ich opravu alebo vymazanie údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Užívateľ má právo na vymazanie svojho konta, ktoré bolo zaregistrované na internetovej stránke užívateľom alebo poskytovateľom.

V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov, vymazanie užívateľského konta alebo úpravu uchovávaných osobných údajov môže užívateľ kontaktovať prevádzkovateľa osobne, telefonicky alebo e-mailom.
 

Účel spracovania a uchovania osobných údajov a dĺžka uchovania osobných údajov.

Rozsah a dĺžka spracovania a uchovávania osobných údajov závisí od účelu použitia osobných údajov a od právnych predpisov.

Poskytovateľ spracováva a uchováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, v prípade, že by jej plnenie bez osobných údajov užívateľa nebolo možné.

Spracovanie a uchovanie údajov z dôvodu plnenia zmluvy na základe platných zákonných povinností nie je možné odmietnuť. Osobné údaje sú pre tento účel spracované a uchované v rozsahu a po dobu nutnú pre naplnenie tejto činnosti alebo po dobu, ktorá je stanovená zákonom. Osobné údaje sú po uplynutí tejto doby vymazané.

Časť informácií sa generuje s cieľom zaručiť bezchybné poskytovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu používania týchto webstránok.

Dôvody uchovania a spracovania osobných údajov.

Osobné údaje, faktúry a iné nevyhnutné doklady spojené s nákupom služby alebo produktu budú spracované a uchované po dobu, ktorú stanovuje zákon.
 

Práva dotknutej odoby

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3.  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,¹⁵ jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.¹⁶

9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.¹⁷

¹⁵) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
¹⁶) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
¹⁷) § 116 Občianskeho zákonníka.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov.
 

Príspevky používateľov.

1.  Používatelia týchto internetových stránok môžu prispievať svojim obsahom vo forme komentárov, hodnotení a pod., či už priamo na webových stránkach alebo na stránkach firmy na sociálnych sieťach alebo na svojich vlastných stránkach na sociálnych sieťach formou zdieľania a hodnotenia.

2. Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na tejto internetovej stránke alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva.

3. Prevádzkovateľ nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a komunikáciu zodpovednosť. Zároveň výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.
 

Friendly Captcha

Ochrana pred spamom a automatizovaným zneužitím

Na našich webových stránkach používame službu "Friendly Captcha". Prevádzkuje ju spoločnosť Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee. Tento nástroj chráni naše webové stránky a online služby pred spamom a automatizovaným zneužívaním zo strany tzv. botov.

Pri využití služieb na našich stránkach, Friendly Captcha vytvorí spojenie medzi zariadením návštevníka a servermi Friendly Captcha. Následne odošle návštevníkovi kontrolnú úlohu. Návštevník na svojom zariadení vyrieši úlohu a odošle výsledok späť na náš webový server. Náš server sa prostredníctvom rozhrania spojí so serverom Friendly Captcha a dostane odpoveď s informáciou, či návštevník na svojom zariadení vyriešil kontrolnú úlohu správne.

Friendly Captcha v rámci uvedeného procesu spracúva a ukladá nasledujúce údaje:

Tieto údaje sa používajú len na ochranu pred spamom a automatizovaným zneužívaním botmi.

Právnym základom spracovania je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f GDPR na zabránenie zneužitiu prístupu alebo spamovým útokom zo strany botov. Spracované osobné údaje pri použití Friendly Captcha sa po 30 dňoch vymažú.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke https://friendlycaptcha.com/privacy.

Hosting a siete na doručovanie obsahu

Externý hosting.

Táto webová stránka je umiestnená u externého poskytovateľa hostingových služieb (hosting). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch poskytovateľa hostingu. Môžu zahŕňať okrem iného IP adresy, žiadosti o kontakt, metadáta a komunikáciu, informácie o zmluve, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a iné údaje vytvorené prostredníctvom webovej lokality.

Poskytovateľ hostingu ich používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našich online služieb profesionálnym poskytovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Náš poskytovateľ hostingu bude spracúvať vaše údaje len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich povinností pri plnení a na dodržiavanie našich pokynov týkajúcich sa týchto údajov.

Používame nasledujúceho poskytovateľ hostingu:

QITS GmbH
Halskestraße 11 - 19
40880 Ratingen
www.qits.de


Uzatvorenie zmluvy o spracovaní údajov.

Aby sme mohli zaručiť spracovanie údajov v súlade s predpismi o ochrane údajov, uzavreli sme s naším hostiteľom zmluvu o spracovaní objednávok.

Zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies.

Naše webové lokality a stránky používajú tzv. "cookies". Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia. Ukladajú sa buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo sa trvalo archivujú vo vašom zariadení (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po ukončení vašej návštevy. Trvalé súbory cookie zostávajú archivované vo vašom zariadení, kým ich aktívne neodstránite alebo kým ich automaticky nevymaže váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch je možné, že po vstupe na našu stránku sa vo vašom zariadení uložia súbory cookie tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tieto súbory cookie umožňujú vám alebo nám využívať určité služby, ktoré ponúka tretia strana (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože bez nich by niektoré funkcie webovej stránky nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Účelom iných súborov cookie môže byť analýza návštevnosti užívateľov alebo zobrazovanie reklamných správ.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie transakcií elektronickej komunikácie (povinné súbory cookie) alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (funkčné súbory cookie, napr. pre funkciu nákupného košíka), alebo tie, ktoré sú potrebné na optimalizáciu webovej lokality (napr. súbory cookie, ktoré poskytujú merateľné informácie o návštevnosti webu), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na zabezpečenie technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania služieb prevádzkovateľa. Ak bol vyžiadaný váš súhlas s ukladaním súborov cookie, príslušné súbory cookie sa ukladajú výlučne na základe získaného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR); tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Máte možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli pri každom uložení súborov cookie upozornení a aby ste povolili prijímanie súborov cookie len v konkrétnych prípadoch. Môžete tiež vylúčiť prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne alebo aktivovať funkciu vymazania na automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkcie tejto webovej stránky môžu byť obmedzené.

V prípade, že sa používajú súbory cookie tretích strán alebo ak sa súbory cookie používajú na analytické účely, budeme vás o tom osobitne informovať v súvislosti s týmito zásadami ochrany údajov a prípadne vás požiadame o súhlas.

Súhlas so súbormi cookie s Usercentrics.

Táto webová stránka používa technológiu súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Usercentrics na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom zariadení alebo s používaním konkrétnych technológií a na zdokumentovanie týchto súhlasov spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou údajov. Stranou, ktorá ponúka túto technológiu, je spoločnosť Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Nemecko, webová stránka: https://usercentrics.com/ (ďalej len "Usercentrics").

Pri každej návšteve našej webovej stránky sa spoločnosti Usercentrics prenesú nasledujúce osobné údaje:

Okrem toho spoločnosť Usercentrics uloží vo vašom prehliadači súbor cookie, aby mohla priradiť vaše vyhlásenie(-ia) o súhlase alebo jeho odvolanie. Takto zaznamenané údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, nevymažete súbor cookie Usercentrics alebo kým nepominie účel archivácie údajov. Týmto nie sú dotknuté žiadne povinné zákonné lehoty uchovávania.

Usercentrics používa súbory cookie na získanie zákonom predpísaných vyhlásení o súhlase. Právnym základom pre používanie špecifických technológií je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR.

Zmluva o spracovaní údajov.

Naša spoločnosť uzavrela so spoločnosťou Usercentrics zmluvu o spracovaní údajov. Ide o zmluvu nariadenú právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktorá zaručuje, že spoločnosť Usercentrics spracúva všetky osobné údaje návštevníkov našich webových stránok výlučne podľa našich pokynov a v súlade s nariadením GDPR.

Prihlasovacie údaje na serveri (Server log files).

Prevádzkovateľ tejto webovej lokality a jej stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do tzv. "server log files", ktoré nám váš prehliadač automaticky oznamuje. Tieto informácie zahŕňajú:

Tieto údaje sa nespájajú s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zaznamenávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnom zobrazení a optimalizácii webovej stránky prevádzkovateľa. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia zaznamenávať súbory denníka servera.

Kontaktný formulár.

Ak nám zašlete otázky prostredníctvom nášho kontaktného formulára, informácie uvedené v kontaktnom formulári, ako aj všetky kontaktné údaje v ňom uvedené budú u nás uložené, aby sme mohli spracovať vašu otázku a v prípade ďalších otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak vaša požiadavka súvisí s plnením zmluvy alebo ak je to potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných žiadostí (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak ste o to požiadali.

Informácie, ktoré ste zadali do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o vymazanie údajov, neodvoláte svoj súhlas s archiváciou údajov alebo ak účel, na ktorý sa informácie archivujú, už neexistuje (napr. po uzavretí našej odpovede na vašu požiadavku). Tým nie sú dotknuté žiadne záväzné právne ustanovenia – najmä lehoty uchovávania údajov.

Žiadosť prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo faxu.

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša požiadavka vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) sa ukladá a spracúva na účely spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak vaša požiadavka súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy. Vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto údaje spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu na efektívnom vybavovaní nám zaslaných dopytov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak bol získaný.

Údaje, ktoré ste nám zaslali prostredníctvom kontaktných žiadostí, zostávajú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nezanikne účel uchovávania údajov (napr. po ukončení vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä zákonné lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Analytické nástroje a reklama

Google Analytics.

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webovej stránky analyzovať vzorce správania návštevníkov webovej stránky. Na tento účel získava prevádzkovateľ webovej lokality rôzne údaje o používateľoch, ako sú navštívené stránky, čas strávený na stránke, použitý operačný systém a pôvod používateľa. Spoločnosť Google môže tieto údaje konsolidovať v profile, ktorý je priradený príslušnému používateľovi alebo zariadeniu používateľa.

Služba Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy vzorcov správania používateľa (napr. súbory cookie alebo odtlačky zariadení). Informácie o používaní webových stránok zaznamenané spoločnosťou Google sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa ukladajú.

Tento analytický nástroj sa používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky má oprávnený záujem na analýze vzorcov používateľov s cieľom optimalizovať služby ponúkané online a reklamné aktivity prevádzkovateľa. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

IP anonymizácia.

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Výsledkom je, že vaša IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré ratifikovali Dohovor o Európskom hospodárskom priestore, pred jej odoslaním do Spojených štátov. Úplná IP adresa sa prenesie na jeden zo serverov spoločnosti Google v Spojených štátoch a skráti sa tam len vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na analýzu vášho používania tejto webovej lokality s cieľom vytvárať správy o aktivitách na webovej lokalite a poskytovať prevádzkovateľovi tejto webovej lokality ďalšie služby, ktoré súvisia s používaním webovej lokality a internetu. IP adresa odoslaná v súvislosti so službou Google Analytics z vášho prehliadača sa nebude spájať s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Doba archivácie.

Údaje na úrovni používateľa alebo incidentu uložené spoločnosťou Google v súvislosti so súbormi cookie, ID používateľa alebo reklamnými ID (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamné ID systému Android) budú po 38 mesiacoch anonymizované alebo vymazané. Podrobnosti nájdete na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en.

Zásuvný modul prehliadača.

Zaznamenávaniu a spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov používateľov službou Google Analytics nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Spracovanie údajov na základe zmluvy.

So spoločnosťou Google sme uzavreli dohodu o zmluvnom spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere uplatňujeme prísne ustanovenia nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické parametre poskytované službou Google Analytics.

Táto webová stránka využíva funkciu "demografické charakteristiky" služby Google Analytics, aby bolo možné návštevníkom webovej stránky zobrazovať kompatibilné reklamy v rámci reklamnej siete Google. To umožňuje vytvárať správy, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov webovej lokality. Zdrojom týchto informácií sú záujmové reklamy spoločnosti Google, ako aj údaje o návštevníkoch získané od poskytovateľov služieb tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu máte možnosť kedykoľvek deaktivovať vykonaním príslušných zmien v nastaveniach pre reklamu vo svojom účte Google alebo môžete všeobecne zakázať zaznamenávanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je vysvetlené v časti "Námietka proti zaznamenávaniu údajov".

Optimalizácia Google.

Google Optimize je služba analýzy a optimalizácie webu. Službu Google Optimize používame na zvýšenie atraktívnosti, obsahu a funkčnosti našich webových stránok tým, že určitému percentu našich používateľov prehrávame nové funkcie a obsah a štatisticky vyhodnocujeme zmeny v používaní. Prevádzkovateľ webovej lokality pritom získava rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenia stránok, dĺžka pobytu, používané operačné systémy a pôvod používateľa. Tieto údaje môže spoločnosť Google zhrnúť do profilu, ktorý je priradený príslušnému používateľovi alebo jeho koncovému zariadeniu.

Spracovanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 a GDPR, teda na základe vášho súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Optimize plne uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Vymazanie údajov na úrovni používateľov a udalostí spojených so súbormi cookie, identifikátormi používateľov (napr. ID používateľa) a reklamnými identifikátormi (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamný identifikátor Android, IDFA [identifikátor Apple pre inzerentov]) sa uskutoční najneskôr 38 mesiacov po ich zhromaždení alebo v predstihu, ak údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu."

Hotjar.

Táto webová lokalita využíva službu Hotjar. Poskytovateľom je spoločnosť Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Európa (webová stránka: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj používaný na analýzu vzorcov používania tejto webovej lokality. Hotjar nám umožňuje napríklad zaznamenávať vaše pohyby myšou a posúvanie, ako aj vaše kliknutia. Počas tohto procesu má Hotjar tiež možnosť určiť, ako dlho zostal váš kurzor na určitej pozícii. Na základe týchto informácií Hotjar zostavuje takzvané Heatmaps, ktoré umožňujú určiť, ktoré časti webovej lokality návštevník webovej lokality prezerá prednostne.

Dokážeme tiež určiť, ako dlho ste sa zdržali na stránke tejto webovej lokality a kedy ste ju opustili. Môžeme tiež určiť, v ktorom bode ste pozastavili zadávanie údajov do kontaktného formulára (tzv. konverzné lieviky).

Okrem toho je možné nasadiť Hotjar na získanie priamej spätnej väzby od návštevníkov webových stránok. Táto funkcia je zameraná na zlepšenie ponuky webových stránok prevádzkovateľa webových stránok.

Hotjar používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznať používateľa na účely analýzy vzorcov používania (napr. súbory cookie alebo nasadenie odtlačkov zariadení).

Používanie tohto analytického nástroja je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze vzorcov používateľov s cieľom optimalizovať webové ponuky a reklamu prevádzkovateľa. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať. 

Google

Reklamy Google

Prevádzkovateľ webovej stránky používa reklamy Google. Google Ads je online propagačný program spoločnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovať reklamy vo vyhľadávači Google alebo na webových stránkach tretích strán, ak používateľ zadá do vyhľadávača Google určité vyhľadávacie výrazy (cielenie na kľúčové slová). Je tiež možné umiestňovať cielené reklamy na základe údajov o používateľoch, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii (napr. údaje o polohe a záujmoch; cielenie na cieľovú skupinu). Ako prevádzkovateľ webovej stránky môžeme tieto údaje kvantitatívne analyzovať, napríklad analýzou toho, ktoré vyhľadávacie výrazy viedli k zobrazeniu našich reklám a koľko reklám viedlo k príslušným kliknutiam.

Používanie reklám Google je založené na čl. 6 ods. 1 písm. a nasl. GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najefektívnejšom marketingu služieb a produktov prevádzkovateľa.

Remarketing Google

Táto webová stránka využíva funkcie služby Google Analytics Remarketing. Poskytovateľom týchto riešení je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Remarketing analyzuje vaše používateľské vzorce na našej webovej lokalite (napr. kliknutia na konkrétne produkty), aby vám priradil určité cieľové skupiny reklamy a následne vám zobrazil zodpovedajúce online ponuky, keď navštívite iné online ponuky (remarketing alebo retargeting).

Okrem toho je možné prepojiť reklamné cieľové skupiny vytvorené pomocou remarketingu Google s funkciami spoločnosti Google, ktoré zahŕňajú zariadenia. To umožňuje zobrazovať na základe záujmov prispôsobené reklamné správy v závislosti od vášho predchádzajúceho používania a vzorcov prehliadania na zariadení (napr. mobilnom telefóne) spôsobom prispôsobeným pre vás, ako aj na ktoromkoľvek vašom zariadení (napr. tablete alebo počítači).

Ak máte účet Google, máte možnosť namietať proti personalizovanej reklame pod týmto odkazom: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používanie služby Google Remarketing je založené na čl. 6 1 písm. a nasl. GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najefektívnejšom marketingu produktov prevádzkovateľa. Ak bolo vyžiadané príslušné vyhlásenie o súhlase, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie a príslušné predpisy o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: policies.google.com/technologies/ads.

Sledovanie konverzií spoločnosti Google

Táto webová lokalita využíva službu sledovania konverzií Google. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Pomocou služby Google Conversion Tracking sme schopní rozpoznať, či používateľ dokončil určité akcie. Môžeme napríklad analyzovať, ako často sa klikalo na ktoré tlačidlá na našej webovej lokalite a ktoré produkty sa recenzujú alebo kupujú obzvlášť často. Účelom týchto informácií je zostaviť štatistiky konverzií. Zisťujeme, koľko používateľov kliklo na naše reklamy a ktoré akcie dokončilo. Nezískávame žiadne informácie, ktoré by nám umožnili osobnú identifikáciu používateľov. Spoločnosť Google ako taká používa na účely identifikácie súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania.

Sledovanie konverzií Google používame na základe čl. 6 ods. 1 písm. a nasl. GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze vzorcov používateľov s cieľom optimalizovať webovú prezentáciu aj reklamu prevádzkovateľa. Ak bolo vyžiadané príslušné vyhlásenie o súhlase (napr. týkajúce sa ukladania súborov cookie), spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti Google na adrese: policies.google.com/privacy. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

META

Facebook Pixel

Naša webová stránka používa na meranie konverzií pixel akcií návštevníkov od spoločnosti Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

To umožňuje sledovať správanie návštevníkov stránky po tom, ako boli kliknutím na reklamu na Facebooku presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa. To umožňuje vyhodnocovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Zozbierané údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, nemôžeme vyvodzovať žiadne závery o totožnosti používateľov. Údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook, aby bolo možné prepojenie s príslušným profilom používateľa a aby spoločnosť Facebook mohla údaje použiť na vlastné reklamné účely v súlade s pravidlami používania údajov spoločnosti Facebook. To umožňuje Facebooku zobrazovať reklamy na stránkach Facebooku, ako aj mimo Facebooku. Toto použitie údajov nemôžeme ako prevádzkovateľ stránky ovplyvniť.

Ďalšie informácie o ochrane súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.

Funkciu remarketingu "Custom Audiences" môžete deaktivovať aj v časti nastavení pre reklamy na adrese www.facebook.com/ads/preferences/. Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásení na Facebooku.

Ak nemáte účet na Facebooku, môžete deaktivovať reklamu založenú na používaní zo strany Facebooku na webovej stránke Európskej interaktívnej digitálnej reklamnej aliancie: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovateľ je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. LinkedIn používa reklamné súbory cookie.

Ak chcete deaktivovať reklamné súbory cookie LinkedIn, použite toto prepojenie: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Podrobné informácie o tom, ako zaobchádza s vašimi osobnými údajmi, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Newsletter

Údaje z Newsleterru

Ak sa chcete prihlásiť k odberu noviniek ponúkaných na tejto webovej stránke, budeme od vás potrebovať e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a súhlasíte so zasielaním noviniek. Žiadne ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zhromažďujú len na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje použijeme len na zasielanie požadovaných informácií a nebudeme ich poskytovať tretím stranám.

Spracovanie údajov zadaných do formulára na odber noviniek sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Súhlas, ktorý ste udelili na archiváciu údajov, e-mailovú adresu a používanie týchto informácií na zasielanie informačného bulletinu, môžete kedykoľvek odvolať, napríklad kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa z odberu" v informačnom bulletine. Tým nie je dotknutá zákonnosť všetkých doteraz uskutočnených transakcií spracovania údajov.

Údaje uložené u nás na účely prihlásenia sa na odber newslettera budú u nás uložené, kým sa neodhlásite z odberu newslettera alebo od poskytovateľa služieb zasielania newslettera, a po odhlásení sa z odberu newslettera budú vymazané z distribučného zoznamu newslettera. Údaje uložené u nás na iné účely zostávajú nedotknuté.

Po odhlásení z distribučného zoznamu newslettera môže byť vaša e-mailová adresa nami alebo poskytovateľom služieb newslettera uložená na čiernej listine, aby sa zabránilo budúcemu zasielaniu e-mailov. Údaje z čiernej listiny sa používajú len na tento účel a nespájajú sa s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu a nášmu záujmu na dodržanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Uloženie na čiernej listine je časovo neobmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

Sendinblue

Táto webová stránka používa Sendinblue na zasielanie informačných bulletinov. Poskytovateľom je Sendinblue SAS  — DPO Team, 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France.

Služby Sendinblue možno okrem iného použiť na organizáciu a analýzu zasielania informačných bulletinov. Údaje, ktoré zadávate na účely prihlásenia sa na odber newslettera, sa archivujú na serveroch spoločnosti Sendinblue vo Francúzku.

Ak nechcete povoliť analýzu zo strany spoločnosti Sendinblue, musíte sa odhlásiť z odberu informačného bulletinu. V každej správe s newsletterom vám poskytneme odkaz, ktorý vám to umožní. Okrem toho sa môžete z odberu newslettera odhlásiť aj priamo na webovej stránke.

Analýza údajov spoločnosťou Sendinblue

Sendinblue nám umožňuje analyzovať naše informačné kampane. Umožňuje nám napríklad zistiť, či bola správa s informačným bulletinom otvorená, a ak áno, na ktoré odkazy bolo možné kliknúť. To nám umožňuje určiť, ktoré odkazy pritiahli mimoriadny počet kliknutí.

Okrem toho sme schopní zistiť aj to, či po otvorení e-mailu alebo kliknutí na odkaz boli vykonané nejaké vopred definované akcie (miera konverzie). To nám umožňuje určiť, či ste po kliknutí na newsletter uskutočnili nákup.

Sendinblue nám tiež umožňuje rozdeliť odberateľov nášho newslettera do rôznych kategórií (t. j. "kategorizovať" príjemcov). Príjemcov informačného bulletinu môžeme napríklad kategorizovať na základe veku, pohlavia alebo miesta bydliska. To nám umožňuje efektívnejšie prispôsobiť náš newsletter potrebám príslušných cieľových skupín.

Podrobné informácie o funkciách Sendinblue nájdete na tomto odkaze: https://www.sendinblue.com/newsletter-software/.

Právny základ

Údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).  Súhlas, ktorý ste udelili, môžete kedykoľvek odvolať odhlásením sa z odberu noviniek. Tým nie je dotknutá zákonnosť akýchkoľvek transakcií spracovania údajov, ktoré sa uskutočnili pred vaším odvolaním.

Doba uchovávania

Údaje uložené u nás na účely prihlásenia sa na odber informačného bulletinu budú u nás uložené, kým sa neodhlásite z odberu informačného bulletinu alebo od poskytovateľa služieb zasielania informačného bulletinu, a po odhlásení sa z odberu informačného bulletinu budú z distribučného zoznamu vymazané. Údaje uložené u nás na iné účely zostávajú nedotknuté.

Po odhlásení sa z distribučného zoznamu newslettera môže byť vaša e-mailová adresa nami alebo poskytovateľom služieb newslettera uložená na čiernej listine, aby sa zabránilo budúcemu zasielaniu e-mailov. Údaje z čiernej listiny sa používajú len na tento účel a nespájajú sa s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu a nášmu záujmu na dodržanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Uloženie na čiernej listine je časovo neobmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

Podrobnejšie informácie nájdete v predpisoch o ochrane údajov spoločnosti Sendinblue na adrese: https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/.

Uzavretie dohody o spracovaní údajov

So spoločnosťou Sendinblue sme uzavreli zmluvu, v ktorej požadujeme, aby spoločnosť Sendinblue SAS  — DPO Team, chránila údaje našich zákazníkov a neposkytovala tieto údaje tretím stranám.

Zásuvné moduly a nástroje

YouTube.

Táto webová lokalita vkladá videá z webovej lokality YouTube. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak navštívite stránku na tejto webovej lokalite, do ktorej bolo vložené video YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. V dôsledku toho bude server YouTube informovaný, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Okrem toho bude môcť YouTube umiestniť do vášho zariadenia rôzne súbory cookie alebo porovnateľné technológie na rozpoznávanie. Týmto spôsobom bude môcť YouTube získať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného použijú na vytváranie štatistík videí s cieľom zlepšiť používateľskú prívetivosť stránky a zabrániť pokusom o podvod.

Ak ste počas návštevy našej stránky prihlásení do svojho účtu YouTube, umožňujete spoločnosti YouTube priamo priradiť vaše vzory prehliadania k vášmu osobnému profilu. Máte možnosť tomu zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Používanie služby YouTube vychádza z nášho záujmu prezentovať náš online obsah atraktívnym spôsobom. V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR ide o oprávnený záujem. Ak bola vyžiadaná príslušná dohoda, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; túto dohodu možno kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o tom, ako YouTube spracúva údaje používateľov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe fonts.

S cieľom zabezpečiť jednotné zobrazenie určitých písiem sa na tejto webovej stránke používajú písma s názvom Adobe Fonts, ktoré poskytuje spoločnosť Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Keď pristupujete na stránky tejto webovej lokality, váš prehliadač automaticky načíta požadované písma priamo z lokality spoločnosti Adobe, aby ich mohol správne zobraziť na vašom zariadení. V dôsledku toho váš prehliadač nadviaže spojenie so servermi spoločnosti Adobe v Spojených štátoch. Spoločnosť Adobe sa teda dozvie, že na prístup na túto webovú lokalitu bola použitá vaša IP adresa. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Adobe sa v súvislosti s poskytovaním písiem neukladajú žiadne súbory cookie.

Údaje sa ukladajú a analyzujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na jednotnej prezentácii písma na webovej stránke prevádzkovateľa. Ak bolo získané príslušné vyhlásenie o súhlase (napr. súhlas s archiváciou súborov cookie), údaje sa spracúvajú výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DGDPR. Každý takýto súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o písmach Adobe nájdete v zásadách na stránke: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Vyhlásenie spoločnosti Adobe o ochrane osobných údajov si môžete prečítať na adrese: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps.

Táto webová stránka používa mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Aby bolo možné používať funkcie Google Maps, musí byť uložená vaša IP adresa. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na jeden zo serverov spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa archivujú. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky nemá nad prenosom údajov žiadnu kontrolu.

Mapy Google používame na atraktívnu prezentáciu nášho online obsahu a na jednoduché nájdenie miest zverejnených na našej webovej lokalite. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bolo získané príslušné vyhlásenie o súhlase, údaje sa spracúvajú výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Toto vyhlásenie o súhlase možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov používateľov nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Poskytovatelia elektronického obchodu a platobných služieb

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvy).

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu potrebnom na vytvorenie, usporiadanie obsahu alebo zmenu právneho vzťahu (súpis údajov). Tieto činnosti sa vykonávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných úkonov. Osobné údaje týkajúce sa používania tejto webovej stránky (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na to, aby používatelia mohli využívať služby a vystavovať za ne faktúry.

Osobné údaje spracúvané na základe existujúceho zmluvného vzťahu sa používajú aj na poskytnutie výhry, na ktorú majú zákazníci nárok v prípade propagačných akcií (napr. súťaží). Ide o rozšírenie účelu, ktoré je v súlade s účelom zhromažďovania údajov.

E-mailovú adresu získanú v rámci uzatvorenia zmluvy, ako aj meno, priezvisko a zákaznícke číslo používame na zasielanie informácií/reklamy, ako aj prieskumov o ponúkaných produktoch a službách.

Naším záujmom je zvýšenie predaja a zlepšenie ponuky našich produktov a služieb. Proti tomuto využívaniu reklamy môžete kedykoľvek neformálne namietať kliknutím na "Odhlásiť sa z odberu noviniek" v príslušnej reklamnej pošte alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Zhromaždené údaje o zákazníkovi sa vymažú po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Tým nie sú dotknuté žiadne zákonné príkazy na uchovávanie údajov.

Prenos údajov pri uzatváraní zmlúv pre internetové obchody, maloobchodníkov a odosielanie tovaru.

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné v súvislosti s vybavovaním zmluvy; napríklad spoločnostiam povereným prepravou tovaru alebo finančnej inštitúcii poverenej spracovaním platieb. K akémukoľvek ďalšiemu prenosu údajov nedôjde alebo dôjde len vtedy, ak ste s týmto prenosom výslovne súhlasili. K akémukoľvek poskytnutiu vašich údajov tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, napríklad na reklamné účely, nedôjde.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo na predzmluvné úkony.

Prenos údajov pri uzatváraní zmlúv o službách a digitálnom obsahu.

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné v súvislosti s vybavovaním zmluvy; napríklad finančnej inštitúcii poverenej spracovaním platieb.

K akémukoľvek ďalšiemu prenosu údajov nedochádza alebo dochádza len vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Bez vášho výslovného súhlasu nedôjde k žiadnemu zdieľaniu vašich údajov s tretími stranami, napríklad na reklamné účely.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo na predzmluvné úkony.

Spracovanie údajov na podujatiach

Spracovanie údajov na podujatiach

V prípade podujatí zodpovedná strana spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie podujatia. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Údaje sa vymažú po splnení účelu. V prípade podujatí, ktoré sú založené na servisnom vzťahu, sa vymazanie zvyčajne uskutoční po troch rokoch, pokiaľ údaje nie sú stále potrebné na zákonom požadované dôkazy alebo na vedenie firemnej kroniky. Fotografie sa spravidla zhotovujú na podujatiach na účely medializácie. Výsledkom môžu byť publikácie v tlačených médiách, na tejto webovej lokalite alebo v sociálnych médiách. Právnym základom je prevažujúci záujem zodpovednej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak si neželáte, aby sa vaše fotografie zverejňovali vyššie uvedeným spôsobom, môžete proti tomu vzniesť námietku.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty