Pravidlá ochrany údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Internetová stránka: toitoi.sk (ďalej iba Táto stránka/Tieto stránky alebo Táto internetová stránka/Tieto internetové stránky a pod.).

Prevádzkovateľ služby: TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava IČO: 36 383 074 (Ďalej len Poskytovateľ).

Užívateľ: Návštevník Tejto internetovej stránky.

Kontakty: Zoznam kontaktov nájdete na tejto stránke.

V prípade žiadosti o export alebo vymazanie osobných údajov nás môžete kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle 0850 850 123 alebo mailom na [email protected].
 

Zákonné predpoklady

TOI TOI & DIXI, s.r.o. bude v prípade sprostredkovaných, príp. zverejnených údajov na webových stránkach postupovať s ohľadom na platné zákonné predpisy EÚ a predpisy slovenského zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas používateľa s použitím údajov.

1. Aby bolo s užívateľom možné uzavrieť v prípade objednávky služby alebo kúpe tovaru zmluvu o prenájme alebo kúpno-predajnú zmluvu, je užívateľ povinný poskytnúť prevádzkovateľovi nevyhnutné osobné údaje potrebné pre uzavretie tejto zmluvy.

2. Užívateľ má právo súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

3. Prevádzkovateľ môže osobné údaje naďalej uchovávať a spracovávať, pokiaľ existuje legálna povinnosť takéto údaje uchovávať a spracovávať.

4. Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje vo forme Cookies uložených v internetovom prehliadači užívateľa na zlepšenie poskytovaných služieb alebo pri analýze výsledkov.

5. Užívateľ má možnosť zastaviť použitie Cookies a tým pádom možnosť na zrušenie jeho odoslania na server v prípade opätovnej požiadavky servera. Viac informácií o Cookies nájdete v sekcii Cookies.

6. Tieto internetové stránky sa menia a udržiavajú spolu s externými poskytovateľmi služieb. V niektorých prípadoch môžu dostať poskytovatelia prístup aj k otvoreným údajom. Predtým sú zaviazaní k tomu, aby získané údaje použili výhradne podľa pokynov a pre potreby úprav a po ukončení prác ich vymazali.

7. Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom elektronických médií a internetu.

8. V prípade úniku alebo krádeže osobných údajov je prevádzkovateľ povinný informovať Úrad na ochranu osobných údajov, maximálne do 72 hodín od zistenia úniku.
 

Vysvetlenie pojmu „osobný údaj“ a jeho použitie.

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe a prevádzkovateľ je schopný na základe tejto informácie fyzickú osobu identifikovať.

Základné osobné a identifikačné údaje.

Údaje potrebné k uzavretiu a plneniu uzavretej kúpno-predajnej zmluvy. V prípade jednorázového predaja môže byť rozsah osobných údajov zúžený na základné osobné údaje. Užívateľ je povinný vyplniť len osobné údaje označené hviezdičkou a popisom „Povinné“.

Príklady osobných údajov, ktoré môžu byť vyžadované v prípade konkrétnych formulárov alebo objednávok.

Právo na informácie, vymazanie, upravenie spracovaných a uchovaných osobných údajov.

Užívateľ má nárok na výpis svojich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva, ich opravu alebo vymazanie údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Užívateľ má právo na vymazanie svojho konta, ktoré bolo zaregistrované na internetovej stránke užívateľom alebo poskytovateľom.

V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov, vymazanie užívateľského konta alebo úpravu uchovávaných osobných údajov môže užívateľ kontaktovať prevádzkovateľa osobne, telefonicky alebo e-mailom.
 

Účel spracovania a uchovania osobných údajov a dĺžka uchovania osobných údajov.

Rozsah a dĺžka spracovania a uchovávania osobných údajov závisí od účelu použitia osobných údajov a od právnych predpisov.

Poskytovateľ spracováva a uchováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, v prípade, že by jej plnenie bez osobných údajov užívateľa nebolo možné.

Spracovanie a uchovanie údajov z dôvodu plnenia zmluvy na základe platných zákonných povinností nie je možné odmietnuť. Osobné údaje sú pre tento účel spracované a uchované v rozsahu a po dobu nutnú pre naplnenie tejto činnosti alebo po dobu, ktorá je stanovená zákonom. Osobné údaje sú po uplynutí tejto doby vymazané.

Časť informácií sa generuje s cieľom zaručiť bezchybné poskytovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu používania týchto webstránok.

Dôvody uchovania a spracovania osobných údajov.

Osobné údaje, faktúry a iné nevyhnutné doklady spojené s nákupom služby alebo produktu budú spracované a uchované po dobu, ktorú stanovuje zákon.
 

Práva dotknutej odoby

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3.  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,¹⁵ jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.¹⁶

9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.¹⁷

¹⁵) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
¹⁶) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
¹⁷) § 116 Občianskeho zákonníka.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov.
 

Príspevky používateľov.

1.  Používatelia týchto internetových stránok môžu prispievať svojim obsahom vo forme komentárov, hodnotení a pod., či už priamo na webových stránkach alebo na stránkach firmy na sociálnych sieťach alebo na svojich vlastných stránkach na sociálnych sieťach formou zdieľania a hodnotenia.

2. Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na tejto internetovej stránke alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva.

3. Prevádzkovateľ nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a komunikáciu zodpovednosť. Zároveň výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.
 

Friendly Captcha

Ochrana pred spamom a automatizovaným zneužitím

Na našich webových stránkach používame službu "Friendly Captcha". Prevádzkuje ju spoločnosť Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee. Tento nástroj chráni naše webové stránky a online služby pred spamom a automatizovaným zneužívaním zo strany tzv. botov.

Pri využití služieb na našich stránkach, Friendly Captcha vytvorí spojenie medzi zariadením návštevníka a servermi Friendly Captcha. Následne odošle návštevníkovi kontrolnú úlohu. Návštevník na svojom zariadení vyrieši úlohu a odošle výsledok späť na náš webový server. Náš server sa prostredníctvom rozhrania spojí so serverom Friendly Captcha a dostane odpoveď s informáciou, či návštevník na svojom zariadení vyriešil kontrolnú úlohu správne.

Friendly Captcha v rámci uvedeného procesu spracúva a ukladá nasledujúce údaje:

Tieto údaje sa používajú len na ochranu pred spamom a automatizovaným zneužívaním botmi.

Právnym základom spracovania je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f GDPR na zabránenie zneužitiu prístupu alebo spamovým útokom zo strany botov. Spracované osobné údaje pri použití Friendly Captcha sa po 30 dňoch vymažú.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke https://friendlycaptcha.com/privacy.

Hosting a siete na doručovanie obsahu

Externý hosting.

Táto webová stránka je umiestnená u externého poskytovateľa hostingových služieb (hosting). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch poskytovateľa hostingu. Môžu zahŕňať okrem iného IP adresy, žiadosti o kontakt, metadáta a komunikáciu, informácie o zmluve, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a iné údaje vytvorené prostredníctvom webovej lokality.

Poskytovateľ hostingu ich používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našich online služieb profesionálnym poskytovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Náš poskytovateľ hostingu bude spracúvať vaše údaje len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich povinností pri plnení a na dodržiavanie našich pokynov týkajúcich sa týchto údajov.

Používame nasledujúceho poskytovateľ hostingu:

QITS GmbH
Halskestraße 11 - 19
40880 Ratingen
www.qits.de


Uzatvorenie zmluvy o spracovaní údajov.

Aby sme mohli zaručiť spracovanie údajov v súlade s predpismi o ochrane údajov, uzavreli sme s naším hostiteľom zmluvu o spracovaní objednávok.

Newsletter

Údaje o Newsletteri.

Ak sa chcete prihlásiť k odberu noviniek ponúkaných na tejto webovej stránke, budeme od vás potrebovať e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a súhlasíte so zasielaním noviniek. Žiadne ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zhromažďujú len na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje použijeme len na zasielanie požadovaných informácií a nebudeme ich poskytovať tretím stranám.

Spracovanie údajov zadaných do formulára na odber noviniek sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Súhlas, ktorý ste udelili na archiváciu údajov, e-mailovú adresu a používanie týchto informácií na zasielanie informačného bulletinu, môžete kedykoľvek odvolať, napríklad kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa z odberu" v informačných e-mailoch. Tým nie je dotknutá zákonnosť všetkých doteraz uskutočnených transakcií spracovania údajov.

Údaje uložené u nás na účely prihlásenia sa na odber newslettera budú u nás uložené, kým sa neodhlásite z odberu newslettera alebo od poskytovateľa služieb zasielania newslettera, a po odhlásení sa z odberu newslettera budú vymazané z distribučného zoznamu newslettera. Údaje uložené u nás na iné účely zostávajú nedotknuté.

Po odhlásení sa z distribučného zoznamu newslettera môže byť vaša e-mailová adresa nami alebo poskytovateľom služieb newslettera uložená v zozname, aby sa zabránilo budúcemu zasielaniu e-mailov. Údaje zo zoznamu sa používajú len na tento účel a nezlučujú sa s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu a nášmu záujmu na dodržanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Uloženie tomto zozname je časovo neobmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

Mailchimp.

Táto webová stránka používa Mailchimp na zasielanie informačných bulletinov. Poskytovateľom je Mailchimp c/o, The Rocket ScienceGroup, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, www.mailchimp.com, Tax ID: MOSS No.EU372008134

Služby Mailchimp možno okrem iného použiť na organizáciu a analýzu zasielania informačných newsletterov. Údaje, ktoré zadávate na účely prihlásenia sa na odber newslettera, sa archivujú na serveroch spoločnosti Mailchimp v USA.

Ak nechcete povoliť analýzu zo strany spoločnosti Mailchimp, musíte sa odhlásiť z odberu informačného newslettera. V každej správe s newsletterom vám poskytneme odkaz, ktorý vám to umožní. Okrem toho sa môžete z odberu newslettera odhlásiť aj priamo na webovej stránke.

Analýza údajov spoločnosťou Mailchimp.

Spoločnosť Mailchimp nám umožňuje analyzovať naše kampane na zasielanie informačných správ. Umožňuje nám napríklad zistiť, či bola správa s newsletterom otvorená, a ak áno, na ktoré odkazy ste mohli kliknúť. To nám umožňuje určiť, ktoré odkazy pritiahli mimoriadny počet kliknutí.

Okrem toho sme schopní zistiť aj to, či po otvorení e-mailu alebo kliknutí na odkaz boli vykonané nejaké vopred definované akcie (miera konverzie). 

Mailchimp nám tiež umožňuje rozdeliť odberateľov nášho newslettera do rôznych kategórií (t. j. "zhlukovať" príjemcov). Príjemcov informačného newslettera môžeme napríklad kategorizovať na základe veku, pohlavia alebo miesta bydliska. To nám umožňuje efektívnejšie prispôsobiť náš newsletter potrebám príslušných cieľových skupín.

Podrobné informácie o funkciách Sendinblue nájdete na tomto odkaze: https://mailchimp.com

Právny základ.

Údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).  Súhlas, ktorý ste udelili, môžete kedykoľvek odvolať odhlásením sa z odberu noviniek. Tým nie je dotknutá zákonnosť akýchkoľvek transakcií spracovania údajov, ktoré sa uskutočnili pred vaším odvolaním.

Doba uchovávania.

Údaje uložené u nás na účely prihlásenia sa na odber informačného newslettera budeme uchovávať, kým sa neodhlásite z odberu informačného bulletinu alebo poskytovateľa služieb informačného bulletinu, a po odhlásení sa z odberu informačného bulletinu ich vymažeme z distribučného zoznamu. Údaje uložené u nás na iné účely zostávajú nedotknuté.

Po odhlásení sa z distribučného zoznamu newslettera môže byť vaša e-mailová adresa nami alebo poskytovateľom služieb newslettera uložená na zozname odhlásených adries, aby sa zabránilo budúcemu zasielaniu e-mailov. Údaje zo zoznamu odhlásených adries sa používajú len na tento účel a nezlučujú sa s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu a nášmu záujmu na dodržanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Uloženie na zozname odhlásených adries je časovo neobmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

Podrobnejšie informácie nájdete v predpisoch o ochrane údajov spoločnosti Sendinblue na adrese: https://mailchimp.com

Uzatvorenie zmluvy o spracovaní údajov.

So spoločnosťou Mailchimp sme uzavreli zmluvu, v ktorej požadujeme, aby spoločnosť Mailchimp c/o chránila údaje našich zákazníkov a neposkytovala tieto údaje tretím stranám.

Zásuvné moduly a nástroje

YouTube.

Táto webová lokalita vkladá videá z webovej lokality YouTube. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak navštívite stránku na tejto webovej lokalite, do ktorej bolo vložené video YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. V dôsledku toho bude server YouTube informovaný, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Okrem toho bude môcť YouTube umiestniť do vášho zariadenia rôzne súbory cookie alebo porovnateľné technológie na rozpoznávanie. Týmto spôsobom bude môcť YouTube získať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného použijú na vytváranie štatistík videí s cieľom zlepšiť používateľskú prívetivosť stránky a zabrániť pokusom o podvod.

Ak ste počas návštevy našej stránky prihlásení do svojho účtu YouTube, umožňujete spoločnosti YouTube priamo priradiť vaše vzory prehliadania k vášmu osobnému profilu. Máte možnosť tomu zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Používanie služby YouTube vychádza z nášho záujmu prezentovať náš online obsah atraktívnym spôsobom. V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR ide o oprávnený záujem. Ak bola vyžiadaná príslušná dohoda, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; túto dohodu možno kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o tom, ako YouTube spracúva údaje používateľov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe fonts.

S cieľom zabezpečiť jednotné zobrazenie určitých písiem sa na tejto webovej stránke používajú písma s názvom Adobe Fonts, ktoré poskytuje spoločnosť Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Keď pristupujete na stránky tejto webovej lokality, váš prehliadač automaticky načíta požadované písma priamo z lokality spoločnosti Adobe, aby ich mohol správne zobraziť na vašom zariadení. V dôsledku toho váš prehliadač nadviaže spojenie so servermi spoločnosti Adobe v Spojených štátoch. Spoločnosť Adobe sa teda dozvie, že na prístup na túto webovú lokalitu bola použitá vaša IP adresa. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Adobe sa v súvislosti s poskytovaním písiem neukladajú žiadne súbory cookie.

Údaje sa ukladajú a analyzujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na jednotnej prezentácii písma na webovej stránke prevádzkovateľa. Ak bolo získané príslušné vyhlásenie o súhlase (napr. súhlas s archiváciou súborov cookie), údaje sa spracúvajú výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DGDPR. Každý takýto súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o písmach Adobe nájdete v zásadách na stránke: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Vyhlásenie spoločnosti Adobe o ochrane osobných údajov si môžete prečítať na adrese: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps.

Táto webová stránka používa mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Aby bolo možné používať funkcie Google Maps, musí byť uložená vaša IP adresa. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na jeden zo serverov spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa archivujú. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky nemá nad prenosom údajov žiadnu kontrolu.

Mapy Google používame na atraktívnu prezentáciu nášho online obsahu a na jednoduché nájdenie miest zverejnených na našej webovej lokalite. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bolo získané príslušné vyhlásenie o súhlase, údaje sa spracúvajú výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Toto vyhlásenie o súhlase možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov používateľov nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Poskytovatelia elektronického obchodu a platobných služieb

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvy).

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu potrebnom na vytvorenie, usporiadanie obsahu alebo zmenu právneho vzťahu (súpis údajov). Tieto činnosti sa vykonávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných úkonov. Osobné údaje týkajúce sa používania tejto webovej stránky (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na to, aby používatelia mohli využívať služby a vystavovať za ne faktúry.

Osobné údaje spracúvané na základe existujúceho zmluvného vzťahu sa používajú aj na poskytnutie výhry, na ktorú majú zákazníci nárok v prípade propagačných akcií (napr. súťaží). Ide o rozšírenie účelu, ktoré je v súlade s účelom zhromažďovania údajov.

E-mailovú adresu získanú v rámci uzatvorenia zmluvy, ako aj meno, priezvisko a zákaznícke číslo používame na zasielanie informácií/reklamy, ako aj prieskumov o ponúkaných produktoch a službách.

Naším záujmom je zvýšenie predaja a zlepšenie ponuky našich produktov a služieb. Proti tomuto využívaniu reklamy môžete kedykoľvek neformálne namietať kliknutím na "Odhlásiť sa z odberu noviniek" v príslušnej reklamnej pošte alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Zhromaždené údaje o zákazníkovi sa vymažú po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Tým nie sú dotknuté žiadne zákonné príkazy na uchovávanie údajov.

Prenos údajov pri uzatváraní zmlúv pre internetové obchody, maloobchodníkov a odosielanie tovaru.

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné v súvislosti s vybavovaním zmluvy; napríklad spoločnostiam povereným prepravou tovaru alebo finančnej inštitúcii poverenej spracovaním platieb. K akémukoľvek ďalšiemu prenosu údajov nedôjde alebo dôjde len vtedy, ak ste s týmto prenosom výslovne súhlasili. K akémukoľvek poskytnutiu vašich údajov tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, napríklad na reklamné účely, nedôjde.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo na predzmluvné úkony.

Prenos údajov pri uzatváraní zmlúv o službách a digitálnom obsahu.

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné v súvislosti s vybavovaním zmluvy; napríklad finančnej inštitúcii poverenej spracovaním platieb.

K akémukoľvek ďalšiemu prenosu údajov nedochádza alebo dochádza len vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Bez vášho výslovného súhlasu nedôjde k žiadnemu zdieľaniu vašich údajov s tretími stranami, napríklad na reklamné účely.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo na predzmluvné úkony.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty