Zásady ochrany osobných údajov pre sociálne médiá TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Spoločnosť: 
TOI TO & DIXI, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Telefón: 0850 850 123
E-mail: [email protected]

TOI TO & DIXI, s.r.o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 33116/B, IČO: 36 383 074, DIČ: 2020097805, IČ DPH: SK2020097805. Spoločnosť koná prostredníctvom konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu.

Upozornenie na Compliance - porušenia

Ak máte záujem oznámiť Compliance - porušenia alebo máte otázky k téme Compliance týkajúce sa TOI TOI & DIXI, s.r.o., môžete sa obrátiť prostredníctvom pošty alebo e-mailu na [email protected].

Zásady ochrany osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia EÚ.

V nižšie uvedenom texte by sme Vás chceli informovať o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi na platformách sociálnych sietí spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. podľa čl. 13 Nariadenia EÚ.

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ

TOI TO & DIXI, s.r.o.,
Sídlo:   Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Tel.:     0850 850 123
E-mail: [email protected]

(ďalej len „TOI TO & DIXI“)

2. TOI TO & DIXI prevádzkuje nasledujúce stránky sociálnych sietí:

Facebook page: https://www.facebook.com/toitoislovakia

Facebook profil: https://www.facebook.com/ToiToiSlovensko/

YouTube: www.youtube.com/@toitoidixislovakia

Instagram: www.instagram.com/toitoisk

GIPHY: giphy.com/channel/Toitoidixi

LinkedIn: www.linkedin.com/company/toi-toi-dixi-s-r-o

Popri nás existuje ešte samotný prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnej siete. Ide o ďalšieho samostatného prevádzkovateľa, vykonávajúceho spracúvanie osobných údajov, na ktoré však máme len obmedzený dosah. V prípadoch, v ktorých môžeme ovplyvniť a určiť podmienky spracúvania osobných údajov sa usilujeme, v rámci možností poskytnutých nám zo strany prevádzkovateľa sociálnej siete o to, aby ním vykonávané spracúvanie osobných údajov bolo realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V mnohých prípadoch ale nemôžeme ovplyvniť spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete a tiež nevieme presne, ktoré osobné údaje prevádzkovateľ platformy sociálnej siete spracúva.

3. Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom TOI TOI & DIXI, s.r.o. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

TOI TOI & DIXI, s.r.o. spracúva osobné údaje na stránkach sociálnych sietí za účelom informovania zákazníkov o ponukách, produktoch, službách, akciách, súťažiach, odborných témach, novinkách a za účelom komunikácie s návštevníkmi sociálnych sietí o týchto témach, ako aj za účelom zodpovedania príslušných dopytov, pochvaly alebo kritiky.

Ako už bolo uvedené, v prípadoch, v ktorých nám to poskytovateľ platformy sociálnej siete umožní, dbáme na to, aby naše stránky na sociálnych sieťach boli čo najviac v súlade s ochranou osobných údajov. Štatistiky, ktoré nám poskytuje poskytovateľ platformy sociálnej siete vieme ovplyvňovať len v obmedzenej miere a nie sme schopní ich odpojiť. Dbáme však o to, aby nám neboli poskytované žiadne dodatočné voliteľné štatistiky.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6, ods. 1, písm. f.) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom TOI TOI & DIXI, s.r.o. na rozvíjaní našich vzťahov s verejnosťou a na zodpovedaní dopytov našich zákazníkov a návštevníkov našich webových stránok a tým zabezpečiť a rozvíjať spokojnosť klientov. V súvislosti s právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaží si prosím  pozrite článok 7 nižšie.

Pokiaľ nám dopyt položíte prostredníctvom platformy sociálnej siete, môžeme Vás, v závislosti od požadovanej odpovede, odkázať aj na iné, bezpečnejšie komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť. Vždy máte možnosť zasielať nám dôverné dopyty na našu kontaktnú adresu uvedenú pod bodom 1 vyššie alebo v tiráži.

4. Kategórie osobných údajov

Na našich platformách sociálnych sietí budú zverejnené a spracúvané nasledujúce kategórie osobných údajov, týkajúcich sa vašej osoby: priezvisko a meno (pokiaľ ste registrovaní pod vašim skutočným menom a toto je na príslušnej platforme aj zverejnené), užívateľské meno používané na príslušnej platforme, vaše príspevky na našich stránkach (napr. vaše videá, obrázky, komentáre, lajky), verejné správy (zverejnené na časových osiach jednotlivých platforiem našich sociálnych sietí), súkromné správy (pokiaľ sme od vás takéto obdržali), kontaktné údaje (pokiaľ sme od vás takéto obdržali, účasti na súťažiach (pokiaľ sa jedná o verejné súťaže na platformách sociálnych sietí) a vaše storky, pokiaľ ste tieto zverejnili a uviedli v nich prepojenia na naše stránky.  

5. Príjemcovia a kategórie príjemcov

Osobné údaje, ktoré ste pridali na našich stránkach sociálnych sietí, ako napr. komentáre, videá, obrázky, lajky, verejné správy atď. sa zverejňujú prostredníctvom prevádzkovateľov platforiem sociálnych sietí a nikdy ich nespracúvame ani nepoužívame na iný účel. Vyhradzujeme si však, v prípade potreby, právo vymazať obsah porušujúci právne predpisy, ako napr. príspevky porušujúce právne predpisy, nenávistné komentáre, vulgárne komentáre (napr. so sexuálnym obsahom) alebo prílohy (napr. obrázky alebo videá), ktoré porušujú autorské práva, osobnostné práva, trestnoprávne predpisy alebo etické zásady TOI TOI & DIXI, s.r.o.  

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré nám zašlete dôverne (napr. prostredníctvom funkcie súkromnej správy, listom alebo e-mailom), prenos týchto osobných údajov na tretiu stranu mimo skupiny TOI TOI & DIXI, s.r.o. zásadne vylučujeme. Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ. Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné postúpiť Váš dopyt na nášho zmluvného partnera (napr. nášho dodávateľa v prípade požiadaviek týkajúcich sa špecifických produktov), a to za účelom jeho vybavenia. V týchto prípadoch bude váš dopyt pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si tretia strana nemohla spojiť tento dopyt s vašou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť tretej strane (napr. nášmu dodávateľovi) aj vaše osobné údaje (napr. v prípade uplatnenia si nároku zo záruky), budeme vás o tejto potrebe vopred informovať a požiadame vás o udelenie príslušného súhlasu.

6. Doba uchovávania a kritériá pre určenie doby uchovávania

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s vaším podnetom (rozhorčenie, pochvala alebo kritika), zaslanom prostredníctvom priamej správy, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo Vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované. Uchovávanie údajov 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa výnimočne môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete, ako zákazník, po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už zákazníci nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich podnetom. Pri uplatnení vašich práv ako dotknutej osoby budú vaše osobné údaje uchovávané po dobu 3 rokov po zaslaní finálnej odpovede, a to ako dôkaz, že sme Vám poskytli dostatočné vysvetlenie a že sme splnili zákonom stanovené požiadavky.

Všetky príspevky vami zverejnené na stránke niektorej z našich sociálnych sietí zostanú uchované po neobmedzenú dobu na časovej osi, ak ich neodstránime z dôvodu aktualizácie základnej témy alebo z dôvodu ich rozporu s právnymi predpismi alebo našimi smernicami alebo pokiaľ neodstránite príspevok sami.

Výmaz vašich osobných údajov samotným prevádzkovateľom sociálnej siete nevieme nijako ovplyvniť. V tejto súvislosti sa preto dodatočne uplatnia aj zásady ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete.

7. Súťaže

Na našich platformách sociálnych sietí ponúkame, z času na čas, možnosť zúčastniť sa súťaží. Pokiaľ v osobitných zásadách ochrany osobných údajov konkrétnej súťaže nie je ustanovené inak alebo ste nám neudelili výslovný súhlas v širšom rozsahu, platí nasledovné:

Účel spracúvania osobných údajov: V rámci súťaže je účelom spracúvania osobných údajov uskutočnenie súťaže, ako aj určenie výhercov, ktorí sa môžu zúčastniť príslušnej súťaže, a to na základe ustanovení podmienok súťaže. V rámci klasickej súťaže budú osobné údaje účastníkov súťaže použité výhradne na zistenie výhercov, pričom budú následne obratom vymazané. Osobné údaje vyžrebovaného výhercu budú použité výhradne na uskutočnenie súťaže (upovedomenie výhercu, zaslanie výhry). Okrem toho nebudú osobné údaje použité k žiadnemu komerčnému alebo inému nekomerčnému účelu, resp. k reklamnému účelu. Ak sa zúčastníte súťaže, ktorá vyžaduje predchádzajúcu interakciu na stránke sociálnej siete, napr. komentovanie príspevku, zverejnenie fotografie, zdieľanie storky, atď., tieto údaje sa budú taktiež spracúvať za účelom účasti na súťaži. Pre ostatných používateľov stránky sociálneho siete ste viditeľným. Pokiaľ vystupujete na príslušnej sociálne sieti pod skutočným menom alebo ste rozpoznateľný podľa fotografie vo vašom profile, nevieme, z našej strany, vylúčiť, že budete identifikovateľným pre ostatných používateľov.

Pri zverejňovaní vášho obsahu dbajte prosím na to, aby žiadne ďalšie osoby neboli na vašich príspevkoch rozpoznateľné.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaží je vo všeobecnosti čl. 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom TOI TOI & DIXI, s.r.o. riadne zrealizovať súťaž, ktorá bola zo strany TOI TOI & DIXI, s.r.o. vyhlásená.

V prípade, že nám v rámci konkrétnej súťaže udelíte súhlas v širšom rozsahu je právnym základom pre spracúvanie takto poskytnutých osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Pokiaľ nám v rámci súťaže poskytnete súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti. Podrobnejšie informácie sú upravené v osobitných podmienkach ochrany osobných údajov príslušnej súťaže.

Zverejnenie osobných údajov výhercov: V prípade výhry budú na platformách sociálnych sietí a našich webových stránkach uvedené, v rámci oznámenia o súťaži, prípadne vaše pseudonymizované meno (ako napr. Andrej P. z Košíc), skutočnosť, že ste vyhrali, ako aj typ výhry. Okrem toho by sme chceli zdieľať váš príspevok k súťaži, a to medzi iným na príslušnej stránke sociálnej siete, prípadne aj na našej webovej stránke. Navyše by sme vás chceli označiť ako výhercu súťaže a vaše užívateľské meno zverejniť na stránke sociálnej siete. Právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov je čl. 6, ods. 1, písm. f.) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem spočíva v obchodnom záujme TOI TOI & DIXI, s.r.o. propagovať naše súťaže, ako aj upozorňovať na naše stránky na sociálnych sieťach.

Proti spracúvaniu osobných údajov môžete kedykoľvek namietať. Za týmto účelom použite prosím nasledujúcu e-mailovú adresu: [email protected], s uvedením hesla „Súťaž“ a Vášho mena, a. používateľského mena, pod ktorým je možné vás nájsť.

Pokiaľ je pri jednotlivých súťažiach naplánované osobitné oznamovanie o výhre (ako napr. odovzdanie výhry s fotodokumentáciou), bude potrebné k tomu získať Váš osobitný súhlas.

Kategórie osobných údajov: osobnými údajmi, ktoré sa budú spracúvať v rámci súťaží sú: priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, ulica, číslo domu, PSČ, mesto a obsah komentára, príspevku, storky atď.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Prístup k osobným údajom získaným v rámci súťaží má výlučne príslušné odborné oddelenie TOI TOI & DIXI, s.r.o., ktoré danú súťaž realizuje. vaše osobné údaje budú poskytnuté tretej strane len v prípade, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné v súvislosti s realizáciou súťaže, napr. na zasielanie výhier prostredníctvom sponzora súťaže. TOI TOI & DIXI, s.r.o. ubezpečuje, že so všetkými osobnými údajmi sa bude nakladať dôverne, a to v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov a že boli uzatvorené príslušné dohody o spracúvaní osobných údajov podľa článku 28 Nariadenia EÚ.

Majte však prosím na pamäti, že v dôsledku účasti na súťaži na platforme sociálnej siete Instagram má spoločnosť Meta (ku ktorej patrí platforma Instagram) prístup k vašim osobným údajom. Nevieme nijako ovplyvniť to, že ktorým ďalším príjemcom spoločnosť Meta vaše osobné údaje ďalej sprístupní. Pri takomto sprístupnení osobných údajov je za ich ochranu zodpovedná spoločnosť Meta. Instagram a Facebook však nemajú žiadny vzťah k súťaži. Jediným zodpovedným za spracovanie osobných údajov v rámci súťaže je spoločnosť TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania: Po skončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje ostatných súťažiacich vymazané. Osobné údaje výhercov vecných cien budú uchovávané počas doby trvania záručnej doby vzťahujúcej sa k výhre, aby v prípade zistených vád na výhrach alebo škodových udalostiach si výherca mohol uplatniť reklamáciu za účelom odstránenia vady, výmeny tovaru alebo likvidácie škody. Ak sa zúčastníte súťaže, ktorá vyžaduje predchádzajúcu interakciu na stránke sociálnej siete, napr. komentovanie príspevku, zverejnenie určitého obrázku, zostane Váš príspevok uchovaný na našej časovej osy po neurčitú dobu. Tento príspevok však môžete sami kedykoľvek zmazať. To platí tiež pre príspevky na našej nástenke (Social Media Wall)..Keďže sa pritom jedná len o obyčajné zobrazenie príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré sú uchovávané na iných miestach, takéto príspevky budú vymazané len v prípade, ak vy sami uskutočníte ich výmaz.

Ak budeme zdieľať storku, v ktorej ste uviedli prepojenie na TOI TOI & DIXI, s.r.o., táto storka zmizne automaticky po 24 hodinách. Príspevky obsahujúce prepojenie na TOI TOI & DIXI, s.r.o. nachádzajúce sa na vašej stránke môžete vy sami náležite vymazať.

8. Zdieľanie obsahu na našej stránke sociálnych sietí a na našej nástenke (Social Media Wall)

V prípade, ak nezávisle od súťaží, označíte v príspevku alebo v storke TOI TOI & DIXI, s.r.o. prostredníctvom hashtagov #toitoisk #toitoislovakia #toitoislovensko #toitoidixi #toitoidixigroup #odborniknahygienu, môže sa stať, že budeme Váš príspevok zdieľať na našej časovej osy alebo v rámci storky a takpovediac ho „repostneme“. Všetky príspevky zverejnené na stránkach našich sociálnych sietí môžu byť súčasne zobrazené na našej webstránka www.toitoi.sk.

Účelom spracúvania osobných údajov je upriamenie pozornosti na našu prítomnosť na sociálnych sieťach. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6, ods. 1, písm. f.) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem spočíva v obchodnom záujme TOI TOI & DIXI, s.r.o. osloviť čo možno najširší okruh ľudí. Máte možnosť namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov. Za týmto účelom sa môžete na nás obrátiť priamo, a to prostredníctvom stránky sociálnej siete alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected], s uvedením hesla: „Zdieľanie obsahu sociálnych sietí“.

Kategórie osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať v tejto súvislosti sú vaše osobné údaje pochádzajúce z príspevkov vami označených hashtagom #toitoisk #toitoislovakia #toitoislovensko #toitoidixi #toitoidixigroup #odborniknahygienu. V dôsledku zdieľania je tiež viditeľné vaše používateľské meno, pod ktorým vystupujete na príslušnej platforme sociálnej siete. Pokiaľ vystupujete na príslušnej sociálnej sieti pod skutočným menom alebo ste rozpoznateľný podľa fotografie vo vašom profile, nevieme z našej strany vylúčiť, že budete identifikovateľným pre ostatných používateľov.

Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov: Príspevky môžu vidieť všetky osoby používajúce stránku sociálnej siete, ktorým bolo umožnené vidieť príspevok, ako aj samotný prevádzkovateľ platformy. Navyše je možné vidieť príspevky na našej webstránke www.toitoi.sk týkajúcej sa sociálnych sietí. Pritom sa jedná len o zobrazenie našej webovej stránky na platforme sociálnych médií. V prípade, ak tam vymažete svoj príspevok, vymaže sa tento príspevok aj na webovej stránke.

Doba uchovávania a kritéria pre určenie doby uchovávania: V prípade, ak budeme zdielať storky, budú tieto verejne viditeľné na našom profile po dobu 24 hodín. Príspevky, ktoré zdieľame na stránke našej spoločnosti sú tam trvale uchovávané. V prípade, ak vymažete Váš príspevok, tak sa tento vymaže aj na našej stránke. Ak si neželáte, aby sme zdieľali Váš príspevok na našej stránke, môžete tento postup namietať, a to vyššie uvedeným spôsobom.

9.  Zodpovednosť prevádzkovateľa platformy sociálnej siete a účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľa platformy sociálnej siete

Na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľov platforiem (ako napr. spravovanie členov a zdieľané informácie) máme len obmedzený dosah. V prípadoch, v ktorých môžeme ovplyvniť a určiť podmienky spracúvania osobných údajov sa usilujeme, rámci našich možností, o to, aby bolo spracúvanie osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľa platformy realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V mnohých prípadoch ale nemôžeme ovplyvniť spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete a tiež nevieme presne, ktoré osobné údaje prevádzkovateľ platformy sociálnej siete spracúva.

Prevádzkovateľ platformy prevádzkuje celú IT infraštruktúru príslušnej služby, vyhradzuje si vlastné podmienky spracúvania osobných údajov a udržiava špecifický užívateľský vzťah k Vám (pokiaľ ste registrovaným užívateľom sociálnej siete). Okrem toho je prevádzkovateľ samostatne zodpovedný za všetky otázky týkajúce sa údajov Vášho užívateľského profilu, na ktoré my, ako spoločnosť, nemáme žiadny dosah.

Prosím buďte si vedomí nasledujúceho: Nie je vylúčené, že prevádzkovateľ platformy sociálnej siete využíva údaje týkajúce sa vášho profilu a správania, a to za účelom vyhodnocovania vašich zvykov, osobných vzťahov, záľub. TOI TOI & DIXI, s.r.o. nemá žiadny dosah na spracúvanie alebo zdieľanie vašich osobných údajov prostredníctvom poskytovateľa platformy sociálnej siete.

Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov prostredníctvom poskytovateľa platformy sociálnej siete a ďalších možností ako namietať voči takémuto spracúvaniu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov poskytovateľa:

Facebook, Meta Platforms Ireland Limited:             Ochrana osobných údajov

YouTube, Google Ireland Limited:                            Ochrana osobných údajov

Instagram, Meta Platforms Ireland Limited:            Ochrana osobných údajov  

Giphy, Meta Platforms Ireland Limited:                   Ochrana osobných údajov               

LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company:      Ochrana osobných údajov   

V rámci využívania platformy môže príslušný prevádzkovateľ platformy spracúvať vaše osobné údaje prípadne aj na serveroch v tretích krajinách, a to predovšetkým v USA a v Spojenom kráľovstve.

10. Spoločná zodpovednosť, poskytovanie informácií podľa čl. 26, ods. 2 Nariadenia EÚ

Medzi nami a nasledujúcimi prevádzkovateľmi príslušných služieb sociálnych sietí existuje vzťah podľa čl. 26 ods. 1 Nariadenia EÚ (spoločná zodpovednosť):

Vo vzťahu k metódam sledovania návštevnosti webových stránok, ktoré používa prevádzkovateľ platformy vystupujeme, spolu s prevádzkovateľom platformy, ako spoloční prevádzkovatelia. Sledovanie návštevnosti webových stránok môže pritom prebiehať aj nezávisle, či už ste na príslušnej platforme prihlásení alebo registrovaní. Ako sme už uviedli, na metódy sledovania návštevnosti webových stránok platforiem nemáme žiadny dosah, napr. nemôžeme tieto platformy odstaviť.

Právnym základom pre sledovanie návštevnosti webových stránok je Váš súhlas podľa čl. 6, ods. 1, písm. a.) Nariadenia EÚ.

Možnosti ohľadom výkonu vašich práv týkajúcich sa znemožnenia týchto metód sledovania návštevnosti webových stránok alebo odvolania Vášho súhlasu nájdete vo Vyhláseniach o ochrane osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem, tak ako sú tieto uvedené v článku 9. Ohľadom vyššie uvedeného môžete taktiež kontaktovať jednotlivých prevádzkovateľov platforiem, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v príslušnej tiráži.

Štatistiky, ktoré nám poskytuje poskytovateľ platformy sociálnej siete vieme ovplyvňovať len v obmedzenej miere, ako ich aj znemožniť. Dbáme však na to, aby nám neboli poskytované žiadne dodatočné voliteľné štatistiky.

Okrem toho si buďte tiež prosím vedomí, že prevádzkovateľ platformy sociálnej siete využíva údaje týkajúce sa Vášho profilu a správania, v súlade so svojimi podmienkami používania a ochrany osobných údajov, a to za účelom vyhodnocovania vašich zvykov, osobných vzťahov, záľub. TOI TOI & DIXI, s.r.o. nemá žiadny dosah na spracúvanie a zdieľanie vašich osobných údajov prostredníctvom poskytovateľa platformy sociálnej siete.

Okrem toho je prevádzkovateľ samostatne zodpovedný za všetky otázky týkajúce sa údajov Vášho užívateľského profilu, na ktoré my, ako spoločnosť, nemáme žiadny dosah.  Prevádzkovateľ nemá žiadne možnosti ovplyvňovať spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré vykonáva TOI TOI & DIXI, s.r.o. v rámci komunikácie so zákazníkmi alebo súťaží.

Ďalšie informácie ohľadom príjemcov, resp. kategórií príjemcov, ako aj o dobe uchovávania, resp. kritérií pre určenie doby uchovávania nájdete vo Vyhláseniach o ochrane osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem (článok 9). Na tieto nemáme žiadny dosah.

V prípade, ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby vo vzťahu k určitému spracúvaniu osobných údajov, na ktoré máme dosah, obráťte sa prosím na nás. Váš dopyt (napr. žiadosť o poskytnutie informácií alebo uplatnenie práva namietať) následne sami posúdime alebo, v prípade potreby, dopyt postúpime na príslušnú platformu sociálnych sietí, a to v prípade, ak by sa Váš dopyt týkal spracúvania osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľa platformy sociálnej siete.

11. Spracúvanie osobných údajov v tretej krajine

O odovzdaní osobných údajov príjemcom do tretej krajiny (so sídlom mimo územia Európskeho hospodárskeho spoločenstva) sa dozviete z údajov týkajúcich sa príjemcov/kategórií príjemcov, a to v rámci popisu príslušného spracúvania osobných údajov. V súvislosti s niektorými tretími krajinami môže Európska komisia rozhodnúť, že tieto tretie krajiny zaručujú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je porovnateľná s úrovňou ochrany osobných údajov poskytovanou krajinami v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Zoznam takýchto krajín nájdete na nasledujúcej stránke: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. V prípade, ak určitá krajina nezaručuje rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, dbáme na to, aby úroveň ochrany osobných údajov bola dostatočne zabezpečená prostredníctvom iných opatrení. Toto je možné zabezpečiť napr. prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie týkajúcich sa ochrany osobných údajov, certifikátov alebo uznaných pravidiel správania.

V určitých prípadoch má aj vaše používanie platformy za následok spracúvanie vašich osobných údajov v tretej krajine (so sídlom mimo územia Európskeho hospodárskeho spoločenstva), a to prostredníctvom prevádzkovateľa platformy. Bližšie informácie, týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov v tretej krajine, na ktoré nemá TOI TOI & DIXI, s.r.o. dosah, nájdete vo Vyhláseniach o ochrane osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem (článok 9).

12. Vaše práva ako dotknutej osoby

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máte právo získať na základe žiadosti bezplatne informácie o osobných údajoch uchovávaných spoločnosťou TOI TOI & DIXI, s.r.o. k vašej osobe.

Súčasne máte v prípade splnenia zákonných predpokladov právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia EÚ), právo na vymazanie vašich osobných údajov (čl. 17 Nariadenia EÚ) a na obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 Nariadenia EÚ).

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží Vám právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ TOI TOI & DIXI, s.r.o. nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ. Toto právo môžete uplatniť však spravidla len voči prevádzkovateľovi platformy sociálnej siete, keďže iba tento má prístup k údajom Vášho profilu.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

13. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. pre oblasť ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

e-mail: [email protected]

Adresa:
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty