Pravidlá súťaže VIP TOI TOI LEGO usporadúvanej cez e-mailing a na timeline Facebookovej a Instagram stránky TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Usporiadateľ a základné pojmy

Usporiadateľom súťaží na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a na stránke toitoi.sk je spoločnosť TOI TOI & DIXI, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33116/B, IČO: 36 383 074, DIČ: 2020097805, IČ DPH: SK2020097805 (ďalej len „Usporiadateľ“).

Súťaž – Usporiadateľ uverejní na svojej Facebook stránke, Instagram stránke, na webovej stránke www.toitoi.sk a prostredníctvom e-mailu príspevok z ktorého bude zrejmé, že vyhlasuje súťaž, ktorej podmienky budú popísané v Súťažnom príspevku. Súťaže nie sú nijako sponzorované, spravované alebo pridružené k sociálnej sieti Facebook a Instagram. Účastník súťaže rozumie a berie na vedomie, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi súťaže a nie sociálnej sieti Facebook.

Súťažný príspevok – príspevok zverejnený na Facebook a Instagram stránke Usporiadateľa, ktorý informuje o súťaži, o podmienkach súťaže, o začiatku a konci súťaže, o odmene za výhru v súťaži, o spôsobe vybratia výhercu súťaže, o spôsobe doručenia výhry, prípadne o ďalších náležitostiach potrebných na uskutočnenie súťaže.

Ako súťažiť

Termín konania ako aj doba trvania Súťaže budú oznámené v Súťažnom príspevku.

Súťaže sa môžu zúčastniť používatelia sociálnej siete Facebook a instagram, ktorí majú v dobe jej konania viac ako 18 rokov, majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike a po celú dobu konania majú aktívny svoj Facebook, alebo Instagram účet. Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete Facebook a Instagram uvedené na facebook.com/terms.php a https://help.instagram.com/581066165581870.

Do Súťaže sa používateľ obvykle zapojí ak splní tieto podmienky:

  1. Na webovej stránke toitoi.sk si cez e-shop záväzne objedná v čase od 20. 6. 2022 do 26. 6. 2022 mobilnú toaletu TOI Fresh VIP.
  2. Stane sa sledovateľom (followerom) Facebookovej stránky Toi Toi Slovakia, alebo Instagramu Toitoisk ak ním ešte nie je.
  3. Zo svojho profilu odošle správu Facebookovej stránke Toi Toi Slovakia cez svoj Facebook messenger, alebo Instagramu Toitoisk cez svoj Instagram chat s textom: „Chcem lego + Meno Priezvisko“ (na príklad: „Chcem Lego Peter Novák“). Stačí raz z jednej stránky, Facebook alebo Instagram.

Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej Súťaže zapojiť iba jeden krát (ak nie je výslovne uvedené inak) a to zaslaním jednej správy. V prípade, ak používateľ pošle viac správ, bude do Súťaže zaradený iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak.

Súťažiaci má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej Súťaže, ak nie je výslovne uvedené inak.

Výhercovia

Výhercovia budú spomedzi súťažiacich vybratí spôsobom, ktorý bude uvedený v Súťažnom príspevku.

Výhercovia budú najneskôr do 7 Pracovných dní od stanoveného dátumu ukončenia Súťaže vyhlásení pod informačným príspevkom na Facebooku a Instagrame a zároveň budú vyzvaní, aby kontaktovali zamestnancov TOI TOI & DIXI, s.r.o. prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku či Instagrame.

Ak sa súťažiaci o výhru neprihlási do 7 kalendárnych dní od vyhlásenia výhercu, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. 

Výhra

Predmet výhry v Súťaži je bližšie definovaný v Súťažnom príspevku. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej výhry, ako je stanovená Usporiadateľom.

Práva a povinnosti Usporiadateľa

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho konania Súťaže si Usporiadateľ vyhradzuje právo ju ukončiť či pozastaviť, zmeniť tieto podmienky, prehlásiť oznámenia zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť súťažiacim, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete Facebook). Usporiadateľ taktiež nezodpovedá za to, ak výherca uviedol nesprávnu adresu na doručenie výhry. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody nevznikli na strane Usporiadateľa.

V prípade, že si výherca v riadnom termíne výhru nevyzdvihne, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa.

Ak bude mať Usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému konaniu dôjde, bude súťažiaci zo Súťaže vylúčený. To rovnako platí aj v prípade iného konania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, ktoré je inak v rozpore s pravidlami Súťaže alebo dobrými mravmi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo tieto pravidlá pozmeniť alebo upraviť alebo Súťaž odvolať zo závažných dôvodov najmä, avšak nielen, ak by Usporiadateľovi hrozila škoda v dôsledku zmeny okolností, ktoré nemohol v čase vyhlásenia Súťaže predvídať. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené alebo upravené Usporiadateľom iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Odvolanie Súťaže musí byť zverejnené rovnakým spôsobom akým bola Súťaž zverejnená.

Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na adresu Usporiadateľa do 30 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Spracúvanie osobných údajov, schválenie pravidiel

Svojou účasťou v súťaži potvrdzuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a s tým, že Usporiadateľ je oprávnený použiť v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka v znení neskorším predpisov (ďalej „občiansky zákonník“), bezplatne ním uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu).

Usporiadateľ súťaže – TOI TOI & DIXI, s.r.o. je v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľom osobných údajov.

Účastník súťaže účasťou v Súťaži a dobrovoľným splnením podmienok Súťaže berie na vedomie, že TOI TOI & DIXI, s.r.o. je v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a/alebo prezývka na Facebooku  a pre prípad výhry tiež doručovaciu adresu a telefónne číslo (ďalej ako „osobné údaje“) a to za účelom organizácie súťaže, preverenia platnej účasti v súťaži, vyhodnotenia Súťaže a ďalej osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko za účelom vyhlásenia výsledku Súťaže (výhier) zverejnenia výsledkov súťaže na Facebook stránke, a to po dobu trvania súťaže a 1 mesiac po skončení súťaže. Osobné údaje výhercu v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie právnych povinností TOI TOI & DIXI, s.r.o., najmä v zmysle daňových predpisov, je TOI TOI & DIXI, s.r.o. oprávnená spracúvať po dobu trvania súťaže a 12 mesiacov od jej ukončenia, ak právne predpisy nestanovia dlhšiu lehotu.

Účastník súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú v rozsahu a na účely uvedené vyššie spracúvané aj prostredníctvom sprostredkovateľov poverených na základe písomnej zmluvy s TOI TOI & DIXI, s.r.o. v súvislosti s organizáciou súťaže a správou sociálnych sietí TOI TOI & DIXI, s.r.o. Účastník súťaže berie na vedomie, že osobné údaje budú spracúvané automatizovane, prípadne oprávnenými zamestnancami TOI TOI & DIXI, s.r.o., prípadne osobami uvedenými vyššie.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži a zaslanie výhry. Účastník súťaže má právo podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov a to písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla TOI TOI & DIXI, s.r.o. Námietka je účinná okamihom jej doručenia TOI TOI & DIXI, s.r.o. Podaním námietky voči spracúvaniu osobných údajov kedykoľvek pred odoslaním výhry nebude možné pokračovať v účasti Účastníka v súťaži.

Ďalšie informácie o právach účastníka súťaže ako dotknutej osoby a podrobnostiach spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle TOI TOI & DIXI, s.r.o. TU.

Reklamácie

Reklamácie súvisiace s účasťou v Súťaži môžu Účastníci uplatniť jedným z nasledovných spôsobov:

Reklamácie musia obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a taktiež popis dôvodu reklamácie.

Reklamácie budú vybavované podľa platného Reklamačného poriadku TOI TOI & DIXI, s.r.o., ktorý je k dispozícií na internetových stránkach TOI TOI & DIXI, s.r.o.  www.toitoi.sk.

Reklamáciu je možné podať do 30 dní od splnenia podmienok Súťaže. Na reklamácie podané po tomto termíne TOI TOI & DIXI, s.r.o. nebude brať ohľad.

 

V Bratislave, dňa 15. 6. 2022

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty