Úplné znenie pravidiel súťaže TOI TOI Pexeso

(ďalej len „štatút“)

K účasti na súťaži  TOI TOI Pexeso (ďalej len „súťaž“) je potrebné užívateľské konto na Facebooku alebo na Instagrame.

Usporiadateľ súťaže:
Súťaž organizuje spoločnosť TOI TO & DIXI, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava (ďalšie bližšie detaily sú uvedené nižšie)

E-mail: [email protected]

TOI TO & DIXI, s.r.o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 33116/B, IČO: 36 383 074, DIČ: 2020097805, IČ DPH: SK2020097805. Spoločnosť koná prostredníctvom konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu.

Účasť v súťaži sa riadi nasledujúcimi podmienkami a pravidlami (ďalej aj ako „podmienky súťaže“ alebo „pravidlá súťaže“):

1. Účasť v súťaži

Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 13 rokov, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Facebooku a/alebo Instagrame, adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ustanovení tohto štatútu. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže. Účasť na súťaži nie je spoplatnená. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia TOI TOI & DIXI, s.r.o. zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať TOI TOI & DIXI, s.r.o. TOI TOI & DIXI, s.r.o. má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

2. Priebeh a realizácia súťaže

Súťažiaci vstupuje do súťaže pridaním komentára pod príspevok spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. týkajúci sa súťaže na facebookovej stránke a/alebo instagramovej stránke spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. (ďalej len „súťažný príspevok“). V komentári súťažiaci odpovie na súťažnú otázku, ktorá bude uvedená v príspevku. 

Súčasťou súťažného príspevku je vizuál s kartičkami pexesa a s výzvou na vyhľadanie indície/indícií, ktoré sa nachádzajú v texte v minulosti uverejnených príspevkov s kartičkami TOI TOI Pexesa na instagramovom a facebookovom profile spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. Každý príspevok obsahuje obrázok očíslovanej kartičky pexesa s popisom a s indíciami. Úlohou súťažiaceho je nájsť príspevok, alebo príspevky s obrázkom kartičky pexesa s indíciou či indíciami a uviesť jej/ich číslo do komentára. Indícia ktorú treba nájsť bude vyhlásená v príspevku na facebookovej stránke a/alebo instagramovej stránke spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Súťaž trvá v čase od 24. 11. 2023 od 9:00 do 4. 12. 2023 do 9:00 na profiloch Facebook a Instagram spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. Komentáre, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

Dbajte však na nasledovné: Súťaž a súťažné komentáre účastníkov zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebook stránky a/alebo Instagram stránky TOI TOI & DIXI, s.r.o. Máte možnosť Váš komentár kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však zmažete vlastný komentár ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži.

3. Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže zo všetkých súťažiacich, ktorí v termíne od 24.11. 2023 do  4. 12. 2023 v súlade s týmito podmienkami súťaže pridajú komentár s odpoveďou na súťažnú otázku pod príspevok spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. týkajúci sa súťaže na sociálnej sieti Facebook a/alebo sociálnej sieti Instagram podľa bodu 3 tohto štatútu. Na Facebooku aj Instagrame dohromady bude vyžrebovaných 10 výhercov. Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru. Výhercovia budú informovaní do siedmich pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou TOI TOI & DIXI, s.r.o. formou súkromnej správy zaslanej jednotlivým výhercom (Instagram) a formou súkromnej správy alebo odpovedného komentára na súťažný komentár (Facebook). Ak sa výherca neprihlási spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. na e-mail: [email protected] a neposkytne spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. svoje kontaktné údaje do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. týkajúci sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

4. Výhry

Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá výhercom v súťaži nasledovnú výhru:

1 x sada hracích kartičiek TOI TOI Pexeso vytlačených na preloženom formáte A3

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

5. Zmena podmienok súťaže a ukončenie súťaže

Spoločnosť TOI TOI & DIXI, s.r.o. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a/alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a/alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na súťaži, resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

6. Ostatné

Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou TOI TOI & DIXI, s.r.o. podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania súťaže v sídle spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. a na webovej stránke www.toitoi.sk.

7. Ochrana osobných údajov

Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa súťaže na facebookovej stránke a/alebo instagramovej stránke spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. Účasťou v súťaži (pridaním komentára pod príspevok spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. týkajúci sa súťaže TOI TOI Pexeso) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci TOI TOI & DIXI, s.r.o. súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail, označenie facebookového, resp. instagramového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na [email protected]. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 24 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie facebookového, resp. instagramového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.toitoi.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu TOI TOI & DIXI, s.r.o. pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese [email protected] alebo písomne na adrese TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava.

8. Upozornenie

Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Meta ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram a nie je žiadnym spôsobom touto spoločnosťou sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Príjemcom informácií, ktoré účastník súťaže poskytne, nie je Facebook a Instagram, ale spoločnosť TOI TOI & DIXI, s.r.o.

V Bratislave dňa 22. 11. 2023

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty