AKO A ČÍM ZABEZPEČIŤ STAVBU?

Stavebný zákon, teda Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je právny predpis SR, ktorý usmerňuje zriaďovanie a prevádzku stavenísk počas výstavby.

Podľa § 43i Stavebného zákona ja stavenisko priestor s osobitnými podmienkami na ktorom sa vykonávajú stavebné práce a uskladňuje sa tu stavebný materiál a stroje. Nie je to len pozemok vymedzený v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby, teda v stavebnom povolení, ale môže zasahovať aj na jeho susediace pozemky

Podľa právnych predpisov platia pri zriaďovaní a prevádzke stavenísk aj určité požiadavky, ktoré musia rešpektovať všetci účastníci podieľajúci sa na výstavbe.

Stavenisko musí: 

Je dôležité a potrebné, aby sa venovala pozornosť týmto zabezpečeniam a prihliadalo na ich dodržiavanie. Totiž v prvom rade ide o bezpečnosť i zdravie ľudí a napokon aj ochranu majetku.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty