SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.

ZA ÚČELOM POSKYTOVANIA SLUŽIEB.

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania služieb udelený podľa zákona č. 18/2018 Z.z ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dále jen „Zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej jen „GDPR“)

Týmto, ako dotknutá osoba udeľujem spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 36, 831 04 Bratislava, IČO: 36 38 3074, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33116/B(ďalej len „Spoločnosť“) svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo OP (ďalej len „Osobné údaje“).

Beriem na vedomie a súhlasím, že Osobné údaje budú Spoločnosťou spracovávané za účelom akceptovania a potvrdenia písomnej objednávky, ktorej predmetom je prenájom a za účelom identifikácie zákazníkov .

Beriem na vedomie, že spracovanie Osobných údajov za týmto účelom je pre poskytovanie vyššie uvedených služieb nevyhnutné (ďalej len „Spracovanie za účelom poskytovania služieb“).

Ďalej týmto vyhlasujem, že som si vedomý/a svojho práva na informácie o spracúvaní mojich osobných údajov (najmä informácie o kategórii spracúvaných osobných údajov, účele, spôsobe a dobe spracovania a prípadných príjemcoch osobných údajov), práva požadovať od Spoločnosti prístup k mojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (najmä nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov), práva kedykoľvek písomne tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov odvolať, a to zaslaním e-mailu na adresu: [email protected] alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla Spoločnosti bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť ich spracovania predchádzajúca takémuto spracovaniu.

Ďalej som si vedomý/á toho, že mám právo na vysvetlenie od Spoločnosti týkajúce sa spracovania mojich osobných údajov, ak zistím alebo sa domnievam, že Spoločnosť vykonáva Spracúvanie  mojich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi (najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania) a právo požadovať, aby Spoločnosť odstránila takto vzniknutý stav a zaistila nápravu takejto situácie. (predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, vymazanie alebo likvidáciu osobných údajov).

Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté moje právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Som uzrozumený/a s tým, že odo dňa 25.05.2018 mám ďalej aj právo na prenosnosť mojich osobných údajov k novému prevádzkovateľovi osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, poskytol/a som ich úplne slobodne, vedome, dobrovoľne.

Som si vedomý/á toho a súhlasím s tým, že sprostredkovateľom mojich osobných údajov je Spoločnosť.

Spoločnosť  spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo záväznej ponuky dlhodobého prenájmu a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

Spoločnosť  získané osobné údaje zákazníkov nezverejňuje.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty