Zásady ochrany osobných údajov.

Zo strany spoločnosti TOI TOI & DIXI s.r.o.

Spoločnosť TOI TOI & dixi s.r.o. sa zaväzuje  chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
Naše kontaktné informácie:  TOI TOI & DIXI, s,.r.o, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava e mail: [email protected]

Spracovávame nasledujúce osobné údaje

A. Osobné údaje z kontaktných formulárov
V kontaktných formulároch na stránkach našej spoločnosti nás môžete požiadať informácie o produktoch a službách, ktoré poskytujeme. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo. S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. 

B. Osobné údaje na doplnenie finálnej cenovej ponuky 
Pred potvrdením záväznej cenovej ponuky pre dlhodobé prenájmy pre Fyzické osoby Vás požiadame o tieto osobné údaje: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo OP.

Spôsob spracovávania osobných údajov

Všetky údaje, ktoré zadáte do dotazníka  alebo nám ich zašlete cez e mail pre účely objednávky sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme dodržiavať  technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, straty alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje získané cez kontaktné formuláre na stránkach spracovávame len počas poskytovania žiadanej služby. Osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky služieb budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Účel spracovania osobných údajov

A) Na právnom základe Oprávnený záujem - ak prejavíte záujem o naše produkty a služby. 
B) Za účelom akceptovania a potvrdenia písomnej objednávky, ktorej predmetom je dlhodobý prenájom. 
C) Za účelom identifikácie zákazníkov.  

Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:
• právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom,
• práva na opravu,
• právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
• máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
• právo na prenosnosť údajov,
• právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
    
Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy [email protected] alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
 

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty