Všeobecné obchodné podmienky.

Pre prenájom toaletných kabín a ďalších hygienických zariadení.

1. Predmet VOP

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, TOI TOI & DIXI, s.r.o. (ďalej len Prenajímateľ) a zákazníka (ďalej len Nájomca), (spoločne Zmluvné strany).

1.2 Predmetom nájmu sú toaletné kabíny a ďalšie hygienické zariadenia.

2. Odovzdanie predmetu nájmu

2.1 Predmet nájmu môže byť Nájomcovi odovzdaný len na základe písomnej objednávky, ktorá bola Prenajímateľom akceptovaná a potvrdená.

2.2 Ústna, osobná alebo telefonická objednávka musí byť Nájomcom písomne potvrdená.

2.3 Špecifické podmienky nájmu sú uvedené v objednávke. V objednávke musia byť minimálne definované: predmet nájmu, cena, splatnosť, termín a presné miesto dodania, prípadne GPS súradnice ak nie je možné miesto dodania inak špecifikovať, fakturačné údaje, telefonický kontakt.

2.4 Predmet prenájmu je odovzdaný Nájomcovi vždy čistý a plne funkčný. O odovzdaní a inštalácii mobilnej toalety vyhotoví Prenajímateľ fotografický záznam (fotku) prostredníctvom svojej mobilnej aplikácie TRACE2. Tento záznam (fotka) je automaticky odosielaný na server Prenajímateľa a na požiadanie Nájomcu je možné tento záznam elektronicky doložiť.

2.5 Nebezpečenstvo škody na predmete nájmu (strata, odcudzenie, krádež, poškodenie, zničenie, atď.) prechádza z Prenajímateľa na Nájomcu momentom jeho odovzdania Nájomcovi zo strany Prenajímateľa v mieste dodania..
Nájomca má možnosť objednať si u Prenajímateľa službu: Oslobodenie od náhrady škody, pre krytie rizika poškodenia predmetu nájmu živlami a vandalizmu v sume 1,5€ /ks/ týždenne. Táto služba kryje škody zapríčinené nasledovnými rizikami: požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, pád predmetov, vandalizmus, náraz vozidla.

3. Servis

3.1 Servisné práce sú na predmete nájmu vykonávané Prenajímateľom jeden krát týždenne, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami v objednávke dohodnuté inak.

3.2 Termín uskutočnenia servisných prác určuje Prenajímateľ. Štandardný servis je vykonávaný v pracovných dňoch od pondelka do piatku.

3.3 Mimoriadny servis predmetu nájmu je možné vykonať na základe písomnej objednávky Nájomcu doručenej Prenajímateľovi najmenej dva pracovné dni vopred. Cena za vykonanie mimoriadneho servisu je 40 €.

3.4 Doplnkový servis predmetu nájmu, tzv. medzi servis pri krátkodobých akciách/nájmoch musí byť písomne dojednaný medzi Prenajímateľom a Nájomcom pred vlastným vykonaním servisu.

3.5 Vykonanie servisu predmetu nájmu zdokumentuje Prenajímateľ  fotografickým záznamom (fotka) prostredníctvom svojej mobilnej aplikácie TRACE2. Tento záznam (fotka) je automaticky odosielaný na server Prenajímateľa a na požiadanie Nájomcu je možné tento záznam elektronicky doložiť.

3.6 Servis toaletných kabín zahrňuje dopravu na štandardnej servisnej linke, vysatie fekálií a ich odbornú likvidáciu na čističke odpadových vôd v zhode s platnými ekologickými predpismi, ďalej čistenie a dezinfekciu  predmetu nájmu, doplnenie chemických náplní a toaletných potrieb.

3.7 O zistených nedostatkoch na predmete nájmu, či o nedostatkoch vo vykonanom servise je Nájomca povinný bezodkladne (t.j. ihneď po zistení)  informovať Prenajímateľa, ktorý tieto nedostatky v najbližšom pre Prenajímateľa možnom termíne odstráni.

4. Práva a povinnosti Nájomcu

4.1 Nájomca je povinný počas celej doby nájmu chrániť predmet nájmu pred poškodením, zničením, stratou, krádežou a odcudzením. Nájomca počas celej doby nájmu zodpovedá Prenajímateľovi za škodu na predmete nájmu spôsobenú poškodením, zničením, stratou, odcudzením a krádežou.

4.2  V prípade vzniku škody na predmete nájmu počas doby nájmu spôsobenej poškodením, zničením, stratou, krádežou a odcudzením je Nájomca povinný túto škodu v celom rozsahu nahradiť Prenajímateľovi v peniazoch. Nájomca je povinný v danom prípade Prenajímateľovi nahradiť skutočnú škodu ako aj ušlý zisk vo výške a spôsob podľa tohto článku.

4.3 Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že skutočná škoda na predmete nájmu v prípade jeho poškodenia bude určená (vyčíslená) v peniazoch Prenajímateľom  a to vo výške (sume) rovnajúcej sa výške (sume) nákladov vynaložených Prenajímateľom na opravu predmetu nájmu vykonanú vo vlastnej réžii alebo zmluvným partnerom Prenajímateľa vykonávajúcim opravu a servis. 

4.4 Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že skutočná škoda na predmete nájmu v prípade jeho zničenia, straty, krádeže a odcudzenia bude určená (vyčíslená) v peniazoch Prenajímateľom a to vo výške (sume) rovnajúcej sa výške (sume) obstarávacej ceny nového predmetu nájmu (t.j. výške kúpnej ceny vrátane DPH zaplatenej Prenajímateľom jeho zmluvnému  dodávateľovi) zníženej o prípadnú amortizáciu (mieru opotrebenia) predmetu nájmu určenú v percentách (%) podľa tohto článku ku dňu jeho zničenia, straty, krádeže a odcudzenia.

4.5 Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že amortizácia (miera opotrebenia) predmetu nájmu ku dňu jeho zničenia, straty, krádeže a odcudzenia bude určená Prenajímateľom v percentách (%) a to tak, že pri výrobcom stavenej dobe životnosti (použiteľnosti) predmetu nájmu v trvaní desať (10) rokov predstavuje každý jeden (1) ukončený rok používania (veku) predmetu nájmu (počítaný od dátumu jeho  výroby) 10% amortizáciu (mieru opotrebenia) predmetu nájmu.

4.6 Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že skutočná škoda na predmete nájmu, u ktorého uplynula celá výrobcom stanovená doba použiteľnosti, v prípade jeho zničenia, straty, krádeže a odcudzenia bude určená (vyčíslená) v peniazoch Prenajímateľom (podľa konkrétneho typu) a to vo výške (sume) nasledovne :
Toaletná kabína – Typ Standard : vo výške 50,- EUR
Toaletná kabína – Typ VIP : vo výške 70,- EUR
Toaletná kabína – Typ CAP : vo výške 90,- EUR

4.7 Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že súčasťou skutočnej škody na predmete nájmu, u ktorého uplynulo menej ako päť (5) rokov z výrobcom stanovenej celkovej doby použiteľnosti, v prípade jeho zničenia, straty, krádeže a odcudzenia bude aj náhrada príslušnému správcovi dane vrátenej DPH zo strany Prenajímateľa, ktorú (DPH) si Prenajímateľ uplatnil ako platca DPH (kupujúci) pri kúpe  tohto predmetu nájmu a to výške (sume) určenej (vyčíslenej) v peniazoch Prenajímateľom podľa zostatkovej daňovej hodnoty predmetu nájmu a podľa príslušných všeobecne záväzných predpisov.

4.8 Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že ušlý zisk Prenajímateľa (ujma spôsobená stratou očakávaného zisku z ďalšieho nájmu) v prípade zničenia, straty, krádeže a odcudzenia predmetu nájmu bude určený (vyčíslený) v peniazoch Prenajímateľom a to vo výške (sume) rovnajúcej sa výške (sume) získanej násobkom (x) sumy 45,- EUR + DPH ako očakávaného zisku Prenajímateľa z mesačného nájomného za užívanie takéhoto jedného predmetu nájmu a počtu ukončených kalendárnych mesiacov v období odo dňa zničenia, straty, krádeže a odcudzenia predmetu nájmu do dňa uplynutia doby životnosti tohto predmetu nájmu stanovenej výrobcom. 

4.9 Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že ušlý zisk Prenajímateľa (ujma spôsobená stratou očakávaného zisku z ďalšieho nájmu) v prípade poškodenia predmetu nájmu, ktorého oprava bude trvať viac ako jeden mesiac (t.j. viac ako 30 kalendárnych dní) bude ušlý zisk určený (vyčíslený) v peniazoch Prenajímateľom a to vo výške (sume) rovnajúcej sa výške (sume) získanej násobkom (x) sumy 45,- EUR + DPH ako očakávaného zisku Prenajímateľa z mesačného nájomného za užívanie takéhoto jedného predmetu nájmu a počtu ukončených kalendárnych mesiacov v období odo dňa poškodenia predmetu nájmu do dňa  vykonania opravy predmetu nájmu zmluvným partnerom Prenajímateľa vykonávajúcim opravu a servis.

4.10 Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že na účely určenia výšky (sumy) ušlého zisku Prenajímateľa v prípade poškodenia, zničenia, straty, krádeže a odcudzenia predmetu nájmu podľa tohto článku je očakávaný zisk Prenajímateľa z mesačného nájomného za užívanie takéhoto jedného predmetu nájmu vo výške (sume) 45,- EUR + DPH určený násobkom (x) výšky (sumy) 60,- EUR + DPH ako Prenajímateľom dosahovaného priemerného zisku z mesačného nájomného za užívanie takéhoto jedného predmetu nájmu a percentuálnej hodnoty 75 % ako Prenajímateľom dosahovanej priemernej mesačnej vyťaženosti takéhoto jedného predmetu nájmu.

4.11 Krádež, odcudzenie, strata, zničenie alebo poškodenie predmetu nájmu musí Nájomca okamžite oznámiť Prenajímateľovi a súčasne Polícii SR.

4.12 Nájomca nesmie bez súhlasu Prenajímateľa premiestňovať, alebo tretej osobe prenechať do užívania  predmet nájmu. 

4.13 Nájomca nesmie na predmete nájmu vykonávať žiadne servisné práce, opravy či akékoľvek iné zásahy (vŕtanie, nitovanie a pod.)

4.14 Nájomca nesmie dopustiť nalievanie, alebo vhadzovanie cudzích látok do fekálnych tankov (ako sú oleje, farby, látky obsahujúce ťažké kovy, jedy a pod.). Tieto látky môžu následne spôsobiť problémy v čističke odpadových vôd. Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi všetky dodatočne vzniknuté náklady s odstránením týchto látok.

4.15 Nájomca môže zabezpečiť predmet nájmu vlastným zámkom len po predchádzajúcej dohode so servisným technikom Prenajímateľa, pričom je povinný odovzdať náhradný kľúč od zámku servisnému technikovi Prenajímateľa.

4.16 Nájomca je povinný udržovať voľný a zjazdný prístup k predmetu nájmu tak, aby mohol Prenajímateľ vykonať servis predmetu nájmu. Servis vykoná Prenajímateľ pomocou nákladného vozidla, ktoré môže byť vybavené tiež vlekom.

4.17 V prípade, že Nájomca nezabezpečí prístup k predmetu nájmu podľa bodu 4.7., je Nájomca povinný dopraviť predmet nájmu do vzdialenosti 7 metrov od servisného vozidla Prenajímateľa.

4.18 V prípade, že Nájomca nezabezpečí Prenajímateľovi vhodné podmienky pre vykonanie servisu v pravidelnom termíne, bude tento oboma Zmluvnými stranami považovaný za vykonaný. Ak bude Nájomca požadovať vykonanie dodatočného mimoriadneho servisu,  bude mu tento podľa bodu 3.3 samostatne vyúčtovaný.

4.19 V prípade, že sa Nájomca rozhodne zrušiť Prenajímateľom potvrdenú objednávku služieb a písomné zrušenie tejto záväznej objednávky nedoručí Prenajímateľovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým dňom inštalácie, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi Storno poplatok vo výške 100% z hodnoty potvrdenej objednávky. 

4.20 Nájomca je povinný uhradiť všetky dodatočné náklady, ktoré Prenajímateľovi vznikli pri odstránení poškodenia, alebo znehodnotenia predmetu nájmu zavinené Nájomcom alebo tretími osobami, ktorým Nájomca umožnil prístup k predmetu nájmu.

4.21 V prípade, že Nájomca zistí nezhodu v množstve pri predmete nájmu, či kvalite poskytovaných servisných služieb je povinný túto nezhodu a nekvalitu bezodkladne, t.j. ihneď po zistení, reklamovať u Prenajímateľa. Riešenie reklamácií prebieha podľa Reklamačného poriadku Prenajímateľa a  v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom SR.

5. Ukončenie, prerušenie nájmu a vrátenie predmetu nájmu

5.1 Pokiaľ nie je doba nájmu presne stanovená v objednávke (t.j. dohodnutá doba nájmu ako doba neurčitá), ukončenie nájmu je Nájomca povinný oznámiť Prenajímateľovi písomne najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom ukončenia nájmu.

5.2 Pokiaľ Nájomca neoznámi Prenajímateľovi ukončenie nájmu podľa bodu 5.1, nie je možné prihliadať k prípadným reklamáciám týkajúcich sa ukončenia termínu nájmu.

5.3 Prenajímateľ je oprávnený ukončiť nájom okamžite v prípade, že považuje predmet nájmu za ohrozený (t.j. hrozí vznik škody na predmete nájmu), alebo pokiaľ je Nájomca v omeškaní s platbou ceny /odmeny za poskytnuté služby.

5.4 Nájomca je povinný zabezpečiť v prípade ukončenia nájmu voľný a zjazdný prístup k predmetu nájmu tak, aby mohol Prenajímateľ bez obmedzenia odviezť predmetu nájmu.

5.5 Ak Nájomca neoznámi Prenajímateľovi ukončenie nájmu podľa bodu 5.1, tak Nájomca zodpovedá Prenajímateľovi za poškodenie, zničenie, stratu, odcudzenie a krádež predmetu nájmu odo dňa dohodnutého ako deň ukončenia nájmu do momentu jeho vyzdvihnutia a odvozu Prenajímateľom. Prenajímateľ v prípade podľa tohto bodu vykoná vyzdvihnutie a odvoz predmetu nájmu na vlastné náklady a to v najbližšom pre Prenajímateľa možnom termíne.

5.6 Ak Nájomca oznámi Prenajímateľovi ukončenie nájmu podľa bodu 5.1 a v prípadoch kedy bola dohodnutá doba nájmu ako doba určitá je Prenajímateľ povinný vykonať vyzdvihnutie a odvoz predmetu nájmu v posledný deň doby nájmu. .

5.7 O odinštalovaní, vyzdvihnutí a odvoze mobilnej toalety vyhotoví Prenajímateľ fotografický záznam (fotku) prostredníctvom svojej mobilnej aplikácie TRACE2. Tento záznam (fotka) je automaticky odosielaný na server Prenajímateľa, ktorý je povinný na požiadanie tento záznam elektronicky doložiť.

5.8  V osobitých prípadoch má Nájomca možnosť pozastaviť vykonávanie servisných prác na toaletných kabínach na Prenajímateľom  odsúhlasenú dobu so zastavením fakturácie, počas tejto doby je toaletná kabína  stále v nájme Nájomcu. Pri pozastavení servisných prác podľa tohto bodu ostáva toaletná kabína na pôvodnom mieste dodania , pričom musí byť zabezpečená zo strany Nájomcu proti odcudzeniu, krádeži, strate, poškodeniu a zničeniu.

6. Nájomné

6.1 Doba prenájmu začína a končí dňom podľa potvrdenej objednávky, t.j. podľa Prenajímateľom a Nájomcom dohodnutej určitej doby nájmu.

6.2 Nájomné nie je počítané za dni, keď je predmet nájmu umiestnený u Nájomcu v prípade, že tieto dni predchádzajú dohodnutému termínu začiatku nájmu. Nájomné nie je počítané taktiež za dni, kedy predmet nájmu zostáva u Nájomcu po uplynutí dojednaného dňa ukončenia nájmu.

6.3 Cena za nájom obsahuje dopravu, inštaláciu, odvoz, pravidelný servis (neplatí pre krátkodobý nájom) a likvidáciu fekálií v čističke odpadových vôd.

6.4 Cena za nájom predmetu nájmu je stanovená:

6.4.1 Pri dlhodobom nájme (t.j. nájom trvajúci dlhšie než štyri týždne a v prípade kedy  nie je známy termín ukončenia nájmu – dohodnutá doba nájmu ako doba neurčitá) – nájomné je vypočítané za každý kalendárny týždeň (t.j. pondelok až nedeľa).

6.4.2 Pri začiatku nájmu od prvého  do štvrtého dňa kalendárneho týždňa vrátane – nájomné je stanovené v plnej sadzbe štandardného týždenného nájmu.

6.4.3 Pri začiatku nájmu od piateho dňa kalendárneho týždňa vrátane – nájomné je účtované až od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho týždňa.

6.4.4 Pri ukončení nájmu do druhého dňa kalendárneho týždňa vrátane – sa nájomné za tieto dni neúčtuje.

6.4.5 Pri ukončení nájmu od tretieho dňa kalendárneho týždňa vrátane - nájomné je stanovené v plnej sadzbe štandardného týždenného nájmu

6.4.6 Minimálna doba dlhodobého nájmu je 28 dní (fakturačné 4 týždne). Pri akomkoľvek kratšom prenájme sa účtuje sadzba ako pri plnom 28 dňovom prenájme.

6.5 Cena pri krátkodobom nájme je stanovená pre konkrétnu akciu samostatne a individuálne.

7. Fakturácia

7.1 Prenajímateľ vystaví a zašle Nájomcovi daňový doklad do 15 dní od skončenia nájmu. Daňový doklad je vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty.

7.2 Prenajímateľ má právo požadovať od Nájomcu platbu formou zálohy.

7.3 Štandardná doba splatnosti je 14 dní od dňa vystavenia daňového dokladu Prenajímateľom. Iná doba splatnosti musí byť písomne potvrdená v objednávke.

7.4 Daňový doklad je považovaný za uhradený dňom, kedy je čiastka pripísaná na bankový účet Prenajímateľa.

7.5 V prípade neskoršej úhrady je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

7.6 V prípade dlhodobých akcií trvajúcich dlhšie než štyri týždne (pri ktorých nie je známy termín ukončenia – doba nájmu ako doba neurčitá, t.j. jedná sa o čiastočné plnenie), bude daňový doklad vystavený Prenajímateľom pre Nájomcu v pravidelných štvortýždenných cykloch.

7.7  Za deň zdaniteľného plnenia je považovaný:

7.7.1 Posledný kalendárny deň pri ukončení  nájmu.

7.7.2 V prípade dlhodobého nájmu posledný deň (nedeľa) pravidelného štvortýždenného cyklu.

7.8 V prípade neštandardných objednávok môže byť spôsob fakturácie riešený samostatnou písomnou zmluvou.

8. Odporúčania

8.1 Prenajímateľ odporúča Nájomcovi, aby v záujme ochrany zdravia užívateľov vykonával dennú sanitáciu exponovaných plôch toaletných kabín.

8.2 Odporučenie Prenajímateľa, ktoré sa opiera o nariadenie vlády 391/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci, hovorí o počtoch toaletných kabín nasledovne:

8.2.1 Muži – 1 sedadlo na 10 mužov, 2 sedadlá na 11 – 50 mužov, ďalšie jedno sedadlo na každých ďalších 50 mužov.

8.2.2 Ženy – 1 sedadlo na 10 žien, 2 sedadlá na 11 – 30 žien, 3 sedadlá na 31 - 50 žien, ďalšie jedno sedadlo na každých ďalších 30 žien.

8.3 Zamestnanci by mali mať možnosť umyť si ruky po použití toaletnej kabíny.

8.4 Prenajímateľ odporúča Nájomcovi, aby v záujme užívateľov pri organizovaní krátkodobých akcií vopred konzultoval počet toaletných kabín a frekvenciu vykonania servisov. 

9. Osobitné dojednania

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu medzi Prenajímateľom a Nájomcom, vrátane sporov o jeho platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred miestne a vecne príslušným súdom Slovenskej republiky..

10. Platnosť

10.1 Tieto všeobecné podmienky a právne vzťahy nimi upravené sa riadia a spravujú čo do prenechania predmetu nájmu do užívania Nájomcovi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi nájom a v ostatnom príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka  a ostatnými príslušnými  všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.

10.2 Vedľajšie dohody alebo ústne dojednania nad rámec týchto všeobecných obchodných podmienok či nad rámec potvrdenej objednávky sú nezáväzné.

10.3 Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na www.toitoi.sk

10.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť všeobecné obchodné podmienky podľa svojich potrieb v súlade s obchodnou stratégiou a aktuálnym stavom na trhu a o takejto zmene vždy vopred informovať Nájomcu.

10.5 Dátum poslednej aktualizácie: 31. 01. 2020

Stiahnite si Všeobecné obchodné podmienky pre prenájom toaletných kabín a ďalších hygienických zariadení v pdf verzii.

Infolinka 0850 850 123 Napíšte nám Vyžiadajte si ponuku Kontakty Adresy a kontakty